Provozní řád Internetu

Internet je přístupný na počítačích ve vstupní hale knihovny a pro děti v dětském oddělení.

Provozní doba je shodná s provozní dobou knihovny

 

Pondělí 12:00 - 17:00
Úterý 09:00 - 17:30
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00 - 17:30
Pátek 12:00 - 17:00

 

Provozní řád

  • Každý nově příchozí uživatel je povinen se přihlásit u přítomného knihovníka.
  • Jeden uživatel může jeden počítač využívat po dobu 30 minut a potom musí uvolnit místo dalšímu zájemci. Maximální doba využití pro jednoho uživatele je 1 hodina v průběhu jednoho dne. Výjimky v případě, že nečeká další uživatel, může povolit přítomný knihovník.
  • Zájemci o konzultaci si předem mohou sjednat základní školení.
  • Uživatelé si mohou předem zamluvit místo na Internetu, maximáně však na 0,5 hodiny. Zamluvit si přístup k Internetu je možné telefonicky na čísle +420 491543230.
  • Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.
  • Návštěvníci mladší 18-ti let nesmějí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem. Knihovna není herna, přístup k hrám na internetu je omezen a vždy má přednost využití internetu pro studijní účely před využitím pro zábavu.
  •  

Pokyny pro využívání výpočetní techniky:

 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
 2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu na formátované diskety, případně další přenosná média.
 5. Uživatel se nesmí:
  • žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva, která mu nepřísluší. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
  • vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 8. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

V případě opakovaného porušení tohoto provozního řádu je knihovna oprávněna zakázat narušiteli přístup k internetu

 

V Polici nad Metují 1.1.2008

Plachtová Věra, řed. knihovny