Knihovní řád

Knihovní řád

Čl.I

Knihovna města Police nad Metují (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou. Jejím zřizovatelem je Město Police nad Metují. Knihovna pracuje systémem ústřední knihovny, která sídlí na Komenského nám. č.1 a pobočkami v integrovaných částech města v Hlavňově a v Pěkově. Ústřední knihovna má oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro mládež a čítárnu se studovnou. Knihovna plní zároveň funkci střediskové knihovny pro obecní knihovny Bezděkov nad Metují, Česká Metuje, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár nad Metují.

Čl.II

Uživatelé a čtenáři knihovny

  Každý, kdo využije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem knihovny. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby, uvedené v půjčovním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození knihovních materiálů podle příslušných právních předpisů. Čtenáři mají právo vyžádat si od pracovníků knihovny informace o výpůjčním systému, knihovním fondu, systému katalogů, kartoték apod.
 • Knihovna je registrovaným správcem osobních dat. Všechny údaje uvedené na přihlášce čtenáře jsou potřebné pro přesnou identifikaci uživatele, Je tím zajištěna ochrana majetku spravovaného knihovnou. Neposkytnutí těchto údajů znemožňuje registraci uživatele. Knihovna se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). O kontrolu správnosti osobních údajů spravovaných knihovnou může registrovaný uživatel po prokázání totožnosti požádat pracovníka služeb knihovny.
 • Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky starší 15 let, děti se mohou stát čtenáři jen se souhlasem svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců, cizí státní příslušník po předložení povolení k pobytu v ČR a cestovního pasu.
 • Občan žádá o přijetí za čtenáře knihovny přihláškou na tiskopise. Současně s přihláškou je povinen předložit:
 • Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, označený čárovým kódem . Čtenářský průkaz ústřední knihovny platí ve všech odděleních ústřední knihovny, čtenářský průkaz pobočky platí pouze v dané pobočce. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář sám. Čtenář je povinen předložit čtenářský průkaz při každé návštěvě knihovny.
 • Čtenář je povinen ohlásit knihovně :
  1. změnu jména
  2. ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu
 • Čtenářem knihovny přestává být :
  1. kdo se odhlásí z řad čtenářů nebo přestane knihovnu navštěvovat
  2. kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčených z fondu knihovny nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu.
  3. kdo je vedením knihovny z řad čtenářů vyloučen pro porušování knihovního řádu, předpisů, platných pro knihovny, eventuelně z hygienických důvodů.
 • Čl. III

  Půjčování literatury a dalších knihovních materiálů mimo knihovnu

  1. Obecná ustanovení o půjčování
   Při půjčování knihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
   O zapůjčení knihy ( a dalších knihovních materiálů) rozhoduje knihovna.
   Knihy a ostatní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu, si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři.
   Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 15 svazků nebo čísel časopisů.
   O výjimkách rozhoduje ředitelka knihovny.
  2. Mimo prostory knihovny se zásadně nepůjčují díla:
   1. je-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození díla,
   2. jestliže dílo musí být k dispozici pro denní provoz knihovny a prezenční studium čtenářů a uživatelů.
   3. jestliže bylo dílo vypůjčeno z jiné knihovny a ta stanovila jako podmínku pouze prezenční půjčení ve studovně.
  3. Výpůjční lhůty
   Výpůjční lhůta pro půjčování knih mimo knihovnu činí jeden měsíc, pro půjčování novin a časopisů dva týdny. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.Tyto případy se posuzují individuálně.
  4. Prodloužení výpůjční lhůty
   Čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční lhůty nejpozději však do posledního dne základní výpůjční lhůty. Knihovna čtenáři vyhoví, nežádá-li půjčené knihy další čtenář. Doba, o kterou se výpůjční lhůta prodlužuje, se určuje individuálně podle druhu knihovního materiálu.
  5. Vrácení vypůjčeného díla
   Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal.
   Případné poškození materiálu, které knihovna zjistí při vracení, jde na vrub čtenáře, pokud toto poškození nebylo zjištěno na základě upozornění čtenáře již při převzetí materiálu. Postup knihovny v případě poškození nebo ztráty je dán článkem IV. tohoto řádu.
   Čtenář nesmí do půjčeného díla vpisovat poznámky ani textové doplňky, nesmí podtrhávat v textu a nesmí poškozovat vazby knih, vyřezávat z publikací části nebo stránky, obrazové přílohy nebo jiné obrazy, nesmí z publikace odstranit volné přílohy (mapy, plány apod.), nesmí publikaci ušpinit. Čtenář nesmí poškozovat v knihách čárové kódy. Zjistí-li knihovna při vracení jakoukoliv škodu, je čtenář, který dílo vrací, povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo uhradit dílo jako při ztrátě. Čtenář nesmí půjčené dílo půjčovat dalším osobám. Vrací-li čtenář výjimečně vypůjčené materiály poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převezme a nezjistí závady.
  6. Poplatky za půjčování
   Výše poplatků je uvedena v příloze tohoto řádu. Knihovna vybírá od čtenářů roční zápisné. Snížené zápisné se poskytuje studujícím a důchodům, nižší zápisné mají děti do 15 let v oddělení pro mládež. Za oznámení, že je pro čtenáře připravena zamluvená nebo objednaná kniha , vybírá knihovna poplatek ve výši příslušného poštovného.
   Pokud vyžaduje služby knihovny uživatel, který není jejím čtenářem, zaplatí jednorázový poplatek.
  7. Upomínání a poplatky za nedodržení výpůjční lhůty.
   Jestliže dokument, půjčený mimo knihovnu, čtenář nevrátí ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě a nepožádá o jeho prodloužení, je povinen zaplatit poplatek za opožděné vrácení. Výše poplatků je uvedena v příloze tohoto řádu.
   Jestliže čtenář ani po předsoudní upomínce vypůjčené dokumenty nevrátí, ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradě, bude se vrácení nebo náhrada za vypůjčené dokumenty vymáhat v občansko soudním řízení.

  Čl. IV

  Ztráty a náhrady

  1. Čtenář je povinen bezodkladně upozornit knihovnu na poškození, ztrátu nebo zničení vypůjčeného dokumentu a ve lhůtě, stanovené knihovnou, nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za jeho poškození.
   O způsobu náhrad rozhoduje knihovna. Při poškození, zničení nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady:
   1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality.
   2. nelze-li splnit bod a) požaduje knihovna uvedení do původního stavu dodáním vázané kopie odpovídajícího formátu (případně zaplacením ceny kopie a vazby). Při menších poškozeních se požaduje cena kopie poškozené nebo zničené části dokumentu, cena převazby apod.
   3. jestliže náhrada není možná podle bodů a) a b) nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu.
   4. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek :
    • cena dokumentu
    • cena vazby (jestliže není zahrnuta v ceně dokumentu)
  1. Při postupu podle bodu c),d) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
  2. Při náhradách podle bodů a)-d) se dále vybírá určená částka (viz příloha tohoto řádu) za úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu. Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu vybírá knihovna částku, uvedenou v příloze tohoto řádu. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle Čl. IV ve lhůtě určené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu soudní cestou. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů (občanský zákoník § 420).

  Čl. V

  Speciální služby

  1. Meziknihovní výpůjční služba
   Literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých vlastních fondech, může zajistit svým čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Čtenář je při objednávce povinen udat přené a správné údaje o žádaném díle. Při výpůjčce meziknihovní výpůjční služby je čtenář povinen udat přesné a správné údaje o žádaném díle, je povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení, stanovený příslušnou knihovnou. V tomto případě nemůže být lhůta prodloužena. Převzetí dokumentu je čtenář povinen potvrdit podpisem. Čtenář přispívá na náklady, spojené s poštovným. V některých případech je žádaný dokument zapůjčen pouze za podmínky, že jej čtenář prostuduje přímo v knihovně. Knihovna půjčuje ze svých fondů literaturu ke studijním účelům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ostatním knihovnám, které o tuto službu požádají.
  2. Bibliograficko informační služby
   Bibliograficko-informačními službami poskytuje knihovna všem uživatelům informace o literatuře a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, k zájmové činnosti. Bibliografické a faktografické informace, dotazy uživatelů zodpovídá knihovna ústně nebo písemně na základě svých fondů a informačních zdrojů. Nevypracovává za uživatele nebo pro ně nepřipravuje odpovědi v plné šíři, např. k otázkám ze soutěží nebo k úkolům jinak zadaným (ve škole apod.). Poskytuje však přehled o potřebné literatuře a informace o ní. Při složitějším dotazu si knihovna může stanovit odpovídající termín vyřízení. Knihovna poskytuje ze svých informačních zdrojů informační služby i ostatním knihovnám regionu.
  3. Reprografické služby
   Reprografické služby poskytuje knihovna čtenářům za úhradu na kopírovacím přístroji. Kopie se pořizují pouze z materiálů knihovny . Ceny kopírování formátu A3, A4 jsou uvedeny v příloze tohoto řádu.
  4. Prezenční služby
   Prezenčně půjčuje knihovna uživatelům poslední čísla novin a časopisů, publikace ze studovny, některé dražší publikace jednotlivých oddělení a fond regionální literatury.

  Čl. VI

  Pořádková opatření

  1. Čtenář a uživatel je povinen zachovávat ustanovení knihovního řádu, řídit se pokyny pracovníků knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy.
  2. Čtenář má přístup do všech čtenářských prostor knihovny dle půjčovní doby jednotlivých oddělení knihovny. Do dalších prostor knihovny je přístup pouze v doprovodu zodpovědného pracovníka knihovny. Do knihovních skladů uživatel zásadně přístup nemá.
  3. V prostorách knihovny je zakázáno kouřit, vstupovat do ní v podnapilém stavu, vodit psy a jiná zvířata.

  Čl. VII

  Závěrečná ustanovení

  1. Čtenáři a uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně i ústně ředitelce knihovny, případně její zástupkyni.
  2. Ustanovení příslušných zákonných norem o vyřizování stížností platí i v provozu knihovny.
  3. Výjimky z ustanovení tohoto knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitelka knihovny.


  Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2004

  V Polici nad Metují dne 1.12.2004

  Věra Plachtová
  ředitelka knihovny