Komentář ke statistice za rok 2005

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Velikost obsluhované populace

Police nad Metují 4293 + Bukovice 381 = 4674 obyvatel

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2005 činila dotace 1780 tisíc Kč. Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obesních knihoven 142 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 85 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 15 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 239 tisíc Kč, z toho 41 tisíc z dotací obcí na nákup výměnného fondu.

Zaměstnanci

 • Struktura zaměstnanců knihovny

Během roku 2005 pokračovaly další změny ve struktuře zaměstnanců a to stabilizovalo stav zaměstnanců. Na vlastní žádost skončila pracovní poměr účetní a její agendu převzal firma Olga Bergerová Velký Dřevíč. Ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr dohodou uklízečka Barbora Banduričová. Nová uklizečka Kateřina Obstová pracuje na zkrácený úvazek. Na vyšetřené části úvazků byl přijat správce informačních a komunikačních technologií Vojtěch Hofman a zvýšen úvazek pracovnici dětského oddělení Haně Jenkové. Tím je výše úvazků beze změny - 4,3 úvazků. Fyzicky je v knihovně 6 zaměstnanců. Ovšem je lépe zajištěna činnost knihovny. Knihovna už letos nemá civilkáře (jejich existence byla zrušena s profesionalizací armády). Poslední civilkář Vojtěch Hofman se stal naším pracovníkem - v jeho pracovní náplni je starost o veškeré hardwarové a softwarové vybavení knihovny. Díky této změně mohla být také rozšířena činnost dětského oddělení.

 • Vzdělávání zaměstnanců

Pracovnice dětského oddělení, která do konce června pracovala na část úvazku i ve školství, absolvovala kurz počítačové gramotnosti pro pedagogické pracovníky. Pracovnice oddělení pro dospělé se připravuje k absolvování základního kurzu ECDL v SVK Hradec Králové, pokud bude otevřen v roce 2006. Knihovnice oddělení pro dospělé a dětského oddělení se zúčastnily přednášky Mgr. Štěrbové o práci se čtenářem, kterou pořádala Městská knihovna Náchod. Ředitelka absolvovala školení v SVK Hradec Králové o elektronickém dodávání dokumentů. Ředitelka a pracovnice čítárny pokračovaly v nadstavbovém studiu ECDL - MS EXCELL pro pokročilé.


Materiální vybavení, budovy, informační technika

Knihovna je umístěna v bývalém klášteře, který je ve vlastnictví státu a je spravován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. S ním má uzavřenu smlouvu o nájmu nebytových prostor. Knihovna využívá prostory o výměře 358 m2, z toho 206,5 m2 přístupných veřejnosti. Dále využíváme vstupní prostory o výměře 155,5 m2.

Knihovna se snaží využívat stávající počítačové vybavení a už počítá se stěhováním knihovny do nových prostor a s tím bude spojeno nové počítačové vybavení knihovny. V roce 2005 byl zakoupen nový snímač čárového kódu a nová obrazovka. Oboje za doslouživší kusy. Zároveň byly zakoupeny tři nové židle k počítačům pro čtenáře. Staré kusy byly vyřazeny pro jejich opotřebování.

Služby knihoven

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti a čítárnu se studovnou.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťuje náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu.

Knihovna k 31. 12. 2005 evidovala 39 586 svazků dokumentů, roční přírůstek činil 735 svazků a úbytek 155 svazků, Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 160 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.

Stav knižního fondu
k 31. 12. 2005

Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2005

11655

18375

2023

6758

38811

195

39006

přírůstek 2005

264

292

59

120

735

0

0

úbytek 2005

44

78

11

22

155

0

0

stav 2005

11875

18589

2071

6856

39391

195

39586

Hlavňov

stav k 31. 12. 2005

76

504

0

0

580

0

580

přírůstek 2005

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2005

0

0

0

0

0

0

0

stav 2005

76

504

0

0

580

0

580

Pěkov

stav k 31. 12. 2005

81

598

0

129

808

0

808

přírůstek 2005

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2005

0

0

0

0

0

0

0

stav 2005

81

598

0

129

808

0

808

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2005

12032

19691

2071

6985

40779

195

40974Knihovna odebírala 130 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 19 a Hlavňov 5 exemplářů docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Výpůjčky celkově poklesly oproti loňskému roku o 5 612 výpůjček. K poklesu došlo ve všech třech knihovnách - V Polici n. M., v Pěkově (nepatrně) i Hlavňově. V tematickém složení výpůjček u naučné literatury pro dospělé je pokles 6 266 výpůjček, krásné literatury pro dospělé je nárůst 2 735, naučné pro děti 96 nárůst a krásné literatury pro děti pokles 1 706 výpůjček. Výpůjčky periodik jsou nižší o 3 293. Čtenáři čítárny si zvykli chodit si číst do čítárny. Tyto výpůjčky se neevidují. Po několika letech velkého nárůstu výpůjček došlo k poklesu, přesto jsou tato čísla srovnatelná s roky po r. 2000.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu a tím umožňuje lepší služby pro čtenáře. V roce 2005 bylo kladně vyřízeno 1 271 rezervací titulů z našeho fondu. Nově čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Pozorujeme rostoucí počet těchto virtuálních návštěvníků knihovny.

Knihovna obdržela 196 požadavků od svých čtenářů na MVS. Kladně vyřídila 172 požadavků, z toho 1 byl vyřízen formou fotokopie. Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna buduje pomocnou kartotéku pro zodpovídaní dotazů BIS. Excerpuje vytipované časopisy, např. Mladou frontu dnes, Noviny Náchodska, Týden. Vychází z požadavků čtenářů a snaží se zachytit oblast Policka. Dotazů v rámci BIS bylo zodpovězeno 460.

Internet

Knihovna je připojena k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení. Poskytovatelem je Základní škola v Polici nad Metují. Čtenáři mají k dispozici 5 počítačů připojených k internetu v čítárně s provozem 22 hodin týdně ve čtyřech dnech. Zároveň z toho tři počítače slouží dětem na prohlížení výukových a zábavných CD-ROMů. Čtenáři platí 0,50 Kč za 1 minutu připojení k internetu. Podle pokladních bločků knihovna sleduje návštěvnost internetu. V roce 2005 činila 1 096 návštěvníků. Čtenářům je na počítačích k dispozici Word za poplatek 10,- Kč za 30 minut práce. Obsluhu počítačů zajišťuje pracovnice čítárny Ludmila Jirásková, držitelka osvědčení ECDL. V odpoledních hodinách je k dispozici pro zajištění chodu počítačů i pro poskytování zaškolení návštěvníkům Vojtěch Hofman, pracující v knihovně na část úvazku jako správce informačních a komunikačních technologií, který je absolventem Střední průmyslové školy, obor informační technologie ve Dvoře Králové nad Labem.

V pobočce Pěkov je 1 počítač připojený k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). V letošním roce byla díky PIKu zvýšena rychlost připojení. Druhá pobočka Hlavňov zažádal o připojení ve 2. kole PIKu roku 2005 a má přislíbeno připojení v 1. čtvrtletí roku 2006.

Z obecních knihoven je internet v České Metuji, která žádala o připojení v rámci VISKu a v roce 2005 o zvýšení rychlosti připojení prostřednictvím PIKu. Knihovna využívá knihovnický systém LANIUS. V Bezděkově je také internet prostřednictvím PIKu (stejná situace jako v naší pobočce Pěkov). Obecní knihovna Suchý Důl žádala prostřednictvím svého obecního úřadu o počítač a připojení k internetu v rámci SROPu a PIKu. Také uspěla a bude připojena v 1. pololetí roku 2006. Všechny obecní knihovny připojené na internet rozšířily otevírací dobu na 2 dny v týdnu. Knihovníci z obecních knihoven, které byly připojeny k internetu nebo jim byla zvýšena rychlost připojení prostřednictvím PIKu se zúčastnili školení v Knihovně města Police n. M., které provedl náš správce technologií. Školení bylo zaměřeno na potřeby jednotlivých knihovníků a vycházelo z jejich znalostí.

Knihovna města Police nad Metují vytvořila a v rámci Března - měsíce internetu zprovoznila vlastní internetové stránky www.knihovna-police.cz. Stránky se snažíme neustále zdokonalovat. Zveřejňujeme kromě základních dat o knihovně i aktuální dění v knihovně slovem i prostřednictvím fotografií.

Čtenáři mají možnost na webových stránkách využívat on-line katalog s fondem knihovny, který umožňuje i rezervaci knih.

Akce pro veřejnost - 109 celkem

Pro dospělé

Černé hodinky:

 • 1.2. Domov na dosah -verše Libora Volného recituje Zdeněk Zelený, diapozitivy doprovází Oldřich Jenka

 • 15.3. Tajemná moc velikonočních dnů - přednáška Mgr. Aleny Křivské o regionálních pověstech, ukázky Zdeněk Zelený

 • 12.4. Okamžiky radosti - beseda s Janem Špátou

 • 13.9. A tak si říkám... večer veršů a textů kameramana a režiséra krátkometrážních filmů Milana Vítka

 • 7.10. Putování Jižní Amerikou - slovem a obrazem provází Vlastimil Osoba - v rámci Týdne knihoven (Velcí a malí)

 • 22.11.Býti farářkou - beseda s autorkou stejnojmenné knihy Milenou Tomešovou

 • 6.12. Až k prolití krve - beseda s Marií Svatošovou o lékaři a knězi Ladislavu Kubíčkovi

 • Březen měsíc internetu - v týdnu od 22 do 30. 3. - 30 minut zdarma pro každého uživatele

 • Beseda pro rodiče prvňáčků Význam dovednosti čtení s Mgr. Ivou Řehákovou

Pro děti

  • 33 besed knihovnického minima (pro ZŠ Police n. Met., Bezděkov n. M., Bukovice, Machov, Suchý Důl)

  • 3 besedy v rámci projektu Kde končí svět 2004/2005 - Andersen ošklivým káčátkem

  • 12 literárních besed pro 2. stupeň ZŠ - bratři Čapkové a jejich společná tvorba, Jules Verne - zakladatel sci-fi literatury, S pohádkou kolem světa

  • 7 besed pro 1. stupeň na podporu čtení, čtenářství - Princezna písanka, Písmenkové království, Z královského hvozdu, Čtení pro dyslektiky - vždy doplněno seznamy četby pro danou skupinu dětí, např. knihy s velkými písmeny pro druháky, knihy psané velkými písmeny s příběhy o dětech pro páťáky- dyslektiky

  • V rámci projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět na rok 2005/7: Jak je vidíme my pro 9. třídy připraveny materiály pro samostatné studium regionálních pramenů a jejich zpracování v rámci hodin literatury.

  • Den plný her - během jarních prázdnin den se společenskými hrami

  • Návštěva výstavy Alena Ladová v Okresním muzeu a nově zrekonstruovaného dětského oddělení v knihovně v Náchodě - během jarních prázdnin

  • Noc s Andersenem - večerníčkovské soutěžení, hraní a zpívání

  • Dopoledne s Andersenem - společné sázení stromu Pohádkovníku - za účastí postižených dětí ze sdružení Vánek

  • pořádání 17. minisjezdu dětských knihoven náchodského regionu

  • Vandrování rodným krajem - prázdninový týden v knihovně, kdy byl pro děti připraven program od 8 do 14 hodin formou her, výletů, společného čtení a tvoření

  • od září vyhlášena soutěž pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny v oddělení pro dospělé od 15. 11. do 2. 12. 2005. Děti (dívky) byly slavnostně odměněny 19. 12. v knihovně.

  • knihovnické čtvrtky pro děti - ve čtvrtek od 13 do 17.30 je pro děti připraven program, který je zaměřen na dětskou literaturu a podporu čtenářství s využitím výtvarných a rukodělných technik, hudby, her, soutěží, předčítání atd. Účast dětí - čtenářů knihovny není nijak omezena.

Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2005 celkem 14 metodických návštěv, poskytla 33 konzultací a uspořádala 2 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V rámci užší spolupráce se podařilo v obecních knihovnách uskutečnit i 4 besedy pro děti. V Machově od 1. 1. 2005 nastoupila nová knihovnice Vlasta Plná. Do činnosti knihovny to přineslo nové podněty. Paní knihovnice častěji navštěvuje polickou knihovnu pro výměnné soubory a z nich knihy čtenářům i roznáší až domů. Stoupl počet čtenářů, z toho dětí i návštěvnost. Knihovnu navštívili děti ze školní družiny. Ve Žďáře knihovnice uskutečnila 2 besedy pro děti místní ZŠ, z toho jednu ve spolupráci s pracovnicí dětského oddělení polické knihovny. Také v Suchém Dole proběhla beseda s dětmi místní ZŠ. Podklady pro besedu připravilo dětské oddělení polické knihovny.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 160 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost v prosinci 2005 finanční úhradu ve výši 15 135,- Kč.


Událost roku:

Zahájena rekonstrukce Pellyho domu na náměstí, kde má být knihovna umístěna v celém prvním patře a má mít zajištěn bezbariérový přístup.


Zpracovala: Věra Plachtová

V Polici nad Metují 30. 1. 2006