Komentář ke statistice za rok 2006

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice


1

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.

Velikost obsluhované populace

Police nad Metují 4289 + Bukovice 383 = 4672 obyvatel (podle vyhlášky č. 426/2006 Sb., polický měsíčník 1/2007 např. uvádí pro Polici n. M. k 31. 12. 2006 4280 obyv.)

2

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2006 činila dotace 1861 tisíc Kč. Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 149 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 80 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 20 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 271 tisíc Kč, z toho 41 tisíc z dotací obcí na nákup výměnného fondu. Oproti rozpočtu je částka na nákup knih. fondu vyšší o 21 tisíc Kč. Využili jsme úspory v jiných kapitolách rozpočtu.

3

Zaměstnanci

 • Struktura zaměstnanců knihovny

V roce 2006 nedošlo ke změnám v organizaci ani v počtu zaměstnanců. V knihovně je celkem 6 zaměstnanců, jejichž celkový úvazek je v přepočteném stavu 4,3.

V pobočkách Pěkov a Hlavňov činnost zajišťují pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. V Pěkově již řadu let spolehlivě pracují manželé Pokorní (i nad rámec uzavřené dohody). V Hlavňově došlo ke změně knihovnice. Paní Jana Pavlíková ukončila práci ze zdravotních důvodů. Dík jí patří za to, že již několik let i při zdravotních problémech zajišťovala fungování knihovny v této části Police, než se našla nová knihovnice. Stala se jí studentka Masarykovy univerzity v Brně, obor knihovnictví, Jana Jenková. Knihovna opět začala půjčovat každý týden. Tato pravidelnost je pro čtenáře velice výhodná a věříme, že přivede do knihovny další zájemce.
 • Vzdělání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě. Pracovnice oddělení pro dospělé absolvovala v jarních měsících ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové základní kurs ECDL.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Na podzim se v Centru vzdělávání v Náchodě zúčastnila cyklu 3 přednášek o dětské literatuře, přednášel dr. Josef Hetych z hradecké univerzity.

Ředitelka se zúčastnila semináře Archivní a spisová služba v Náchodě a v SVK v Hradci Králové přednášek Novela autorského zákona, Věcná katalogizace.

Správce našich počítačů se zúčastnil semináře Úvod do XML technologií, který pořádala Státní technická knihovna v Praze.

Knihovnice společně absolvovaly setkání se spisovatelkou Marcelou Marboe, předsedkyní Východočeského střediska Obce spisovatelů v Městské knïhovně v Náchodě.

4

Materiální vybavení, budovy, informační technika

Knihovna je umístěna v bývalém klášteře, který byl ve vlastnictví státu a byl spravován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. S ním měla uzavřenu smlouvu o nájmu nebytových prostor. Knihovna využívá prostory o výměře 358 m2, z toho 206,5 m2 přístupných veřejnosti. Dále využíváme vstupní prostory o výměře 155,5 m2 (od r. 2005 beze změn). Od září 2006 byl celý areál kláštera vrácen řádu Benediktýnů v Praze. Do konce roku knihovna platila nájem v nezměněné výši tomuto řádu.

Knihovna se snaží využívat stávající počítačové vybavení a už počítá se stěhováním knihovny do nových prostor a s tím bude spojeno nové počítačové vybavení knihovny. V roce 2006 byl zakoupena nová repasovaná obrazovka za doslouživší kus. Mimořádnou položkou rozpočtu byla oprava serveru a záchrana dat. Celkovou částku 35050,- Kč jsme uhradili z rezervního fondu (viz usnesení rady č. 04/06/2006).

5

Služby knihoven

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti a čítárnu se studovnou.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťuje náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu.

Knihovna k 31. 12. 2006 evidovala 39160 svazků dokumentů, na pobočkách celkem 1 388 svazků. Roční přírůstek činil 770 svazků a úbytek 1 196 svazků, Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 264 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.


Stav knižního fondu
k 31. 12. 2006


Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2005

11875

18589

2071

6856

39391

195

39586

přírůstek 2006

276

319

62

111

768

2

770

úbytek 2006

528

323

101

244

1196

0

1196

stav 2006

11623

18585

2032

6723

38963

197

39160

Hlavňov

stav k 31. 12. 2006

76

504

0

0

580

0

580

přírůstek 2006

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2006

0

0

0

0

0

0

0

stav 2006

76

504

0

0

580

0

580

Pěkov

stav k 31. 12. 2006

81

598

0

129

808

0

808

přírůstek 2006

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2006

0

0

0

0

0

0

0

stav 2006

81

598

0

129

808

0

808

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2006

11780

19687

2032

6852

40351

197

40548


Knihovna odebírala 124 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 19 a Hlavňov 7 exemplářů docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Výpůjčky celkově poklesly oproti loňskému roku o 4 135 výpůjček. K poklesu došlo ve všech třech knihovnách - v Polici n. M. o 4 008 výpůjček, v Pěkově o 39, v Hlavňově o 88 výpůjček. V tématickém složení výpůjček je u naučné pro dospělé pokles 2 462 výpůjček, u krásné literatury pro dospělé 1 249 výpůjček, naučné pro děti 155, krásné pro děti 1 174. Výpůjčky periodik jsou nižší o 1 960. Čtenáři čítárny si zvykli chodit číst si do čítárny. Tyto výpůjčky se neevidují.

Celkově tato čísla dokumentují měnící se požadavky na knihovnu. Fyzická návštěvnost knihovny vykazuje pokles o 994 návštěvníků, ale zároveň jsme zaznamenali 1 776 virtuálních návštěv našich webových stránek (mimochodem od r. 2007 povinně sledovaný údaj v knihovnách). Můžeme tedy říct, že návštěvnost mírně stoupá (o 782).

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší

služby pro čtenáře. V roce 2006 bylo kladně vyřízeno 1 380 rezervací titulů z našeho fondu. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Pozorujeme rostoucí počet těchto virtuálních návštěvníků knihovny.

Knihovna obdržela 286 požadavků od svých čtenářů na MVS. Kladně vyřídila 253 požadavků, z toho 1 byl vyřízen formou fotokopie. Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna buduje pomocnou kartotéku pro zodpovídaní dotazů BIS. Excerpuje vytipované časopisy, např. Mladou frontu dnes, Noviny Náchodska, Týden. Vychází z požadavků čtenářů a snaží se zachytit oblast Policka. Dotazů v rámci BIS bylo zodpovězeno 334.

6

Internet

Knihovna je připojena k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení. Poskytovatelem je Základní škola v Polici nad Metují. Tyto služby stojí spolu s doménou ročně 9 000,- Kč. Čtenáři mají k dispozici 5 počítačů připojených k internetu v čítárně s provozem 22 hodin týdně ve čtyřech dnech. Zároveň z toho tři počítače slouží dětem na prohlížení výukových a zábavných CD-ROMů. Čtenáři platili 0,50 Kč za 1 minutu připojení k internetu. Po novelizaci Knihovního zákona knihovna přistoupila k poskytování připojení k internetu jako základní knihovnické službě zdarma. Knihovna sledovala návštěvnost internetu. V roce 2006 činila 804 návštěvníků. Čtenářům je na počítačích k dispozici Word za poplatek 10,- Kč za 30 minut práce. Obsluhu počítačů zajišťuje pracovnice čítárny Ludmila Jirásková, držitelka osvědčení ECDL. V odpoledních hodinách je k dispozici pro zajištění chodu počítačů i pro poskytování zaškolení návštěvníkům Vojtěch Hofman, pracující v knihovně na část úvazku jako správce informačních a komunikačních technologií, který je absolventem Střední průmyslové školy, obor informační technologie ve Dvoře Králové nad Labem.

V pobočce Pěkov je 1 počítač připojený k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Obsluhu zajišťoval dobrovolně občan Hlavňova, pan Luděk Feranec. Od 1. 11. je v pobočce nová knihovnice (viz text výše), která zvládne obsluhu internetu sama. Uživatelé internetu mají mimo půjčovní dobu knihovny možnost domluvit si návštěvu internetu s Panem Ferancem.

Z obecních knihoven je internet v České Metuji, která žádala o připojení v rámci VISKu a v roce 2005 o zvýšení rychlosti připojení prostřednictvím PIKu. Knihovna využívá knihovnický systém LANIUS. V Bezděkově je také internet prostřednictvím PIKu (stejná situace jako v naší pobočce Pěkov). Obecní knihovna Suchý Důl žádala prostřednictvím svého obecního úřadu o počítač a připojení k internetu v rámci SROPu a PIKu. Také uspěla a připojení bylo realizováno v roce 2006. Bohužel v obci nelze použít připojení prostřednictvím ADSL linky, a proto je Suchý Důl stejně jako Martínkovice připojen prostřednictvím satelitu. Provoz byl zahájen v prvních dnech roku 2007. V Machově a ve Žďáru nad Metují si obecní úřady zajistili počítače a na nich připojení k internetu vlastními prostředky bez využití jakýchkoliv grantových peněz.V obou knihovnách internet funguje. Poslední knihovnou, ve které není připojení k internetu jsou Velké Petrovice. V současných prostorách knihovny toto připojení není uskutečnitelné z technických důvodů. Obec zakoupila a rekonstruuje dům, v němž bude umístěna i obecní knihovna a v těchto prostorech obec počítá i s připojením k internetu. Knihovníci z obecních knihoven, které byly připojeny k internetu se zúčastnili školení v Knihovně města Police n. M., případně ve své obecní knihovně, které provedl náš správce technologií. Školení bylo zaměřeno na potřeby jednotlivých knihovníků a vycházelo z jejich znalostí.

Knihovna města Police nad Metují vytvořila a zprovoznila vlastní internetové stránky www.knihovna-police.cz, které se snažíme neustále zdokonalovat a aktualizovat. Zveřejňujeme kromě základních dat o knihovně i aktuální dění v knihovně slovem i prostřednictvím fotografií.

Čtenáři mají možnost na webových stránkách využívat on-line katalog s fondem knihovny, který umožňuje i rezervaci knih.

Pro obecní knihovny se snažíme vytvořit stránky s aktuálními informacemi pro ně. V květnu byl v knihovně na 14 dní na praxi student Střední průmyslové školy, obor informační technologie ve Dvoře Králové nad Labem Jakub Ježek. Podle přání knihovníků vytvořil stránku zajímavých odkazů na webové stránky, které by knihovníci mohli využít ve své práci. Tento informační servis pro obecní knihovny chceme dále zlepšit a upravit tak, aby byl pro ně přínosem.

7

On-line služby

Knihovna má v provozu na svých webových stránkách on-line katalog, seznam odebíraných časopisů s internetovými odkazy, zajímavé odkazy pro návštěvníky stránek a pro obecní knihovníky.

Návštěvnost stránek sledujeme pomocí programu counter.cnw.cz.

8

Akce pro veřejnost: 140 celkem


Pro dospělé

 • Černé hodinky
  • 10 .2. Putování Tichým oceánem - zážitky z cest po Galapágách, Novém Zélandě a Austrálii polického rodáka, pana Vlastimila Osoby

  • 24. 2. Putování po Číně - zážitky z cest po Číně polického rodáka, pana Vlastimila Osoby

  • 4. 4. Velikonoce v duchu tradic - jarní večer s paní Jitkou Klímovou a jejími kolegyněmi z mateřského centra

  • 3. 10. Setkání s krajinou kolem nás - setkání nad diapozitivy z Police a okolí s panem Oldřichem Jenkou, ukázkami z literatury doprovodil pan Zdeněk Zelený

  • 7. 11. Srdce na kře - autorský večer pana Miloše Hromádky, ve kterém představil svou novou sbírku poezie

  • 14. 11. Zpáteční lístek pod širák - své verše posbírané po cestách vážných i veselých představil pan Zdeněk Odl (v rámci Dnů poezie)

  • 7. 12. Od Homole k Hejšovině - lidová vyprávění z kladského pomezí - knihu pověstí představila paní Eva Koudelková

 • 21.3. Podvečer poezie Přivítejte jaro s námi posezením s básničkami - představili se paní Alena Kordíková a Lenka Jiránková

 • 18. 4. - 5. 2. Ptačí svět - výstava fotografií ptáků pana Vlastimila Osoby

 • 3. 10. v rámci Týdne knihoven setkání současných a bývalých zaměstnanců knihovny společně s knihovníky obecních knihoven s následnou návštěvou obecních knihoven polického obvodu

 • 7. - 11. 11. Pozvánka na sbírku motýlů - výstava fotografií pana Zdeňka Odla

 • 28. 11. O chudobě, pokoře, velké družnosti a sdílení - podvečerní setkání s paní Ivanou Funketovou - povídání o životě v Indii, o pomoci tamním dětem, o projektu Adopce na dálku

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátních akcí Březen - měsíc internetu a Týden knihoven ve dnech 2. - 8. 10. i ke Dnům poezie.

Pro děti
  • 33 besed knihovnického minima (pro ZŠ Police n. Met., Bezděkov n. M., Bukovice, Machov, Suchý Důl)

 • 49 literárních besed dle požadavků učitelů:
   • Za pohádkou kolem světa - mateřská škola

   • Cestopisná literatura - 7. třídy

   • Ptačí svět - beseda spojená s prohlídkou výstavy fotografií ptáků z celého světa a se soutěží - 1 - 5., 7. 8. třída, ZŠ Žďár n. M.

   • Dobrodružná literatura - 4. a 5. třídy

   • Detektivní literatura - 7. , 9. třídy

   • Pohádkový test a beseda - ZŠ Žďár n. M.

   • Pravěk, archeologie - 5. třídy

   • Pohádky - 1. a 2. třídy, ZŠ Bezděkov

   • Vědecko fantastická literatura a Jules Verne - 8. třídy

   • Karel a Josef Čapkové a jejich tvorba - 9. třídy

 • 25. 3. Za pohádkou do světa - setkání s pohádkou pro všechny postižené děti z Policka

 • 31. 3. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství - V Polici zaměřeno na: Kde bydlí čas

 • 21. - 25. 8. Prázdninový týden v knihovně - za poznáním historie partnerských měst Police nad Metují a Swidnice

  • od září vyhlášen 2. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny v oddělení pro dospělé. Děti byly slavnostně odměněny 11. 12. v knihovně.
 • v Týdnu knihoven vyhlášena literární a výtvarná soutěž pro děti (i dospělé) Moje cesta do knihovny aneb jak jsem našel našla svou cestu do knihovny. 21. 12. byly děti slavnostně odměněny.
  • knihovnické čtvrtky pro děti - ve čtvrtek od 13 do 17.00 je pro děti připraven program, který je zaměřen na dětskou literaturu a podporu čtenářství s využitím výtvarných a rukodělných technik, hudby, her, soutěží, předčítání atd. Účast dětí - čtenářů knihovny není nijak omezena.
 • knihovna navázala přínosné kontakty v partnerské Miejske bibliotece publiczne ve Swidnici. Proběhlo několik setkání. Spolupráce vyvrcholila při letním setkání dětí během prázdninového týdne v knihovně. Proběhly vzájemné návštěvy polských dětí v Polici a českých dětí ve Swidnici.

Výročí roku 2007

 • v září 1982 byla „zřízena OBECNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA se sídlem v hostinci U zeleného stromu" - 115. výročí.

 • v letních měsících roku 2007 se KNIHOVNA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ bude stěhovat do nových prostor v Pellyho domech (bývalý hostinec U zeleného stromu).
9

Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2006 celkem 20 metodických návštěv, poskytla 46 konzultací a uspořádala 3 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V rámci užší spolupráce se podařilo v obecních knihovnách uskutečnit i 4 besedy pro děti (1 v Machově, 2 v Suchém Dole, 1 ve Žďáru n. M). V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2005.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 264 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 19 740,- Kč.




10

Událost roku:

Dokončena částečná revize fondu s výsledkem, že knihovna v roce 2007 dokoupí revizní modul programu Clavius a během stěhování knihovny provede znovu revizi, při které vyřeší chyby vzniklé při zpětném ukládání fondu do počítače v programu ISIS MAKS a později při převodu dat do nového programu Clavius. Z celkového počtu 39 808 svazků, evidovaných ke dni 3. 11. 2006 bylo odrevidováno 37 402 svazků.


Zpracovala: Věra Plachtová

Datum: 26. 1. 2007