Komentář ke statistice za rok 2007

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.

Velikost obsluhované populace

Podle centrální evidence obyvatel na MěÚ Police n. M. měla k 31. 12. 2007 Police nad Metují 4287 obyvatel, obec Bukovice měla 380 obyv. podle webových stránek ČSÚ.

V polické základní škole je ve školním roce 2007/2008 evidováno 474 žáků. Knihovna zajišťuje besedy i pro školy v obvodě. Jsou to základní škola Bukovice (1. stupeň), Machov (1. a 2. stupeň), Suchý Důl (1. stupeň), Žďár nad Metují (1. stupeň). Také pro mateřské školy v obvodě knihovna pořádá besedy, případně pomáhá knihovnicím v obecních knihovnách s provedením besed v těchto obecních knihovnách.

Otevírací doba knihoven

Úterý a čtvrtek: 9 - 17,30 hodin
Pondělí a pátek: 12 - 17 hodin

To je celkem 27 hodin týdně (standard je 20-25 hod.)


Finanční
zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2007 činila dotace 2010 tisíc Kč. Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 158 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 67 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 16 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 253 tisíc Kč, z toho 41 tisíc z dotací obcí na nákup výměnného fondu.


Zaměstnanci


Struktura zaměstnanců knihovny


V knihovně je celkem 6 zaměstnanců, jejichž celkový úvazek je v přepočteném stavu 4,3. Celých 3,9 úvazku zajišťuje odborné knihovnické služby.

V pobočkách Pěkov a Hlavňov činnost zajišťují pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. V Pěkově již řadu let spolehlivě pracují manželé Pokorní (i nad rámec uzavřené dohody). V Hlavňově již druhým rokem působí Jana Jenková, studentka Masarykovy univerzity v Brně, obor knihovnictví.

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě, např.
 • „Novinky v informačních a komunikačních technologiích" - Mgr. Jan Draessler, Ph.D. z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,

 • „Firemní kultura - Umění jednat s lidmi (sociální vnímání), Asertivita" - PhDr. Věra Strnadová, PhD z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,

 • „Souborný katalog CASLIN" - PhDr. Eva Svobodová a Mgr. Dana Vyorálková, Národní knihovna Praha.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Pracovnice navštívily Státní okresní archiv a studovaly archiválie o historii knihovnictví v Polici pro zpracování prezentace na toto téma k otevření knihovny.


Materiální vybavení, budovy, informační technika

Knihovna se v září 2007 přestěhovala do nových prostor v zrekonstruovaných Pellyho domech na Masarykově náměstí 75. Město tyto budovy zrekonstruovalo s pomocí evropských fondů na nové Centrum celoživotního vzdělávání. Knihovna získala celé 1. patro o výměře 443 m2 vnitřních prostor, v tomto patře je ještě schodišťová hala o výměře 32 m2. Přístup do knihovny je po schodišti nebo výtahem. Je tak zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní spoluobčany.

Knihovna zahrnuje vstupní halu (19 m2), kde je umístěno 5 počítačů s přístupem na internet a s tiskárnou. V otevřeném prostoru následuje oddělení pro dospělé (97,5 m2) a navazující čítárna (23 m2). Ta je dveřmi oddělena od studovny (35 m2), dále je místnost regionálního oddělení (10 m2), kde má pracoviště také správce počítačové sítě. Ze vstupní haly je dveřmi přístupné dětské oddělení (75 m2). Na oddělení pro dospělé navazuje prostorné skladiště knih a časopisů (94 m2). Knihovníci mají pracovní prostory v místnosti pro zpracování a údržbu fondu (16 m2) a kancelář (20 m2), která zároveň slouží pro výkon regionální funkce, tj. pro setkávání s knihovníky obecních knihoven. Také se zlepšilo sociální zázemí návštěvníků, kterým je přístupný i imobilní WC, a knihovníků, kteří mají k dispozici kuchyňku, sprchu a WC.

Také vybavení knihovny je nové, veškeré prostory kromě skladu, kde jsou staré regály, jsou vybaveny atypickým nábytkem zhotoveným podle návrhu B. Kašparové firmou Quercus Zlín.


Služby knihoven

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti a čítárnu se studovnou.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťuje náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu.


Knihovní fond

Knihovna k 31. 12. 2007 evidovala 38986 svazků dokumentů, na pobočkách celkem 1 388 svazků. Roční přírůstek činil 418 svazků a úbytek 592 svazků. Přírůstek knih je nižší v souvislosti se stěhováním knihovny, kdy část nakoupených knih čeká na zpracování.

Knihovna odebírala 117 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 18 a Hlavňov 4 exempláře docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 203 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.

Stav knižního fondu
k 31. 12. 2007

Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2006

11623

18585

2032

6723

38963

197

39160

přírůstek 2007

135

191

8

83

417

1

418

úbytek 2007

341

215

2

34

592

0

592

stav 2007

11417

18561

2038

6772

38788

198

38986

Hlavňov

stav k 31. 12. 2006

76

504

0

0

580

0

580

přírůstek 2007

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2007

0

0

0

0

0

0

0

stav 2007

76

504

0

0

580

0

580

Pěkov

stav k 31. 12. 2006

81

598

0

129

808

0

808

přírůstek 2007

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2007

0

0

0

0

0

0

0

stav 2007

81

598

0

129

808

0

808

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2007

11574

19663

2038

6901

40176

198

40374
Knihovna v tomto roce zakoupila modul Revize programu Clavius a v srpnu provedla revizi části fondu bez střediskových knih. Od 20. do 24. 8. bylo zrevidováno 27 511knih z počtu 29 472 knih. Byl vytvořen seznam knih, které je potřeba dohledat (např. jsou půjčeny na vesnických knihovnách, mají chybně zapsáno přírůstkové číslo při zpětném ukládání fondu do počítače v programu ISIS MAKS a později při převodu dat do nového programu Clavius. Revizi uzavřeme v roce 2008.


Automatizace v obecních knihovnách

V pobočce Pěkov jsou 2 počítače připojené k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Oba jsou plně využívány během půjčovní doby a po dohodě s knihovníkem i mimo ní. Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Také zde mají občané možnost telefonické domluvy s dobrovolníkem z Hlavňova a využívat internet i mimo půjčovní dobu knihovny.

Z obecních knihoven je internet v České Metuji, která žádala o připojení v rámci VISKu a v roce 2005 o zvýšení rychlosti připojení prostřednictvím PIKu. Knihovna využívá knihovnický systém LANIUS. V Bezděkově je také internet prostřednictvím PIKu (stejná situace jako v naší pobočce Pěkov). Obecní knihovna Suchý Důl žádala prostřednictvím svého obecního úřadu o počítač a připojení k internetu v rámci SROPu a PIKu. Také uspěla a připojení bylo realizováno v roce 2006. Bohužel v obci nelze použít připojení prostřednictvím ADSL linky, a proto je Suchý Důl stejně jako Martínkovice připojen prostřednictvím satelitu. Provoz byl zahájen v prvních dnech roku 2007. V Machově a ve Žďáru nad Metují si obecní úřady zajistili počítače a na nich připojení k internetu vlastními prostředky bez využití jakýchkoliv grantových peněz.V obou knihovnách internet funguje. Jako poslední se k internetu připojila knihovna ve Velkých Petrovicích. Ta získala počítač bezplatným převodem z vyřazených počítačů polické knihovny (v rámci stěhování) a zažádala o připojení v rámci PIK. Obecní úřad zrekonstruoval dům, kam se přestěhoval a přestěhovala se do něho i knihovna. V této budově už nebyl problém využít připojení obce a připojit tak k internetu i knihovnu (když u PIKu se stále nemohou dočkat) a knihovna je od 5. 11. 2007 připojena k internetu. Tak je dokončena internetizace obcí ve střediskovém obvodu Police nad Metují. O zaškolení knihovníků a případnou pomoc při obsluze internetu se stará náš správce technologií.


Výpůjční a meziknihovní služby

Výpůjčky celkově poklesly oproti loňskému roku o 612 výpůjček. K poklesu došlo v Polici n. M. o 550 výpůjček, v Pěkově o 182, v Hlavňově bylo o 120 výpůjček více než v roce 2006. V tematickém složení výpůjček je u naučné pro dospělé nárůst 288 výpůjček, u krásné literatury pro dospělé pokles 930 výpůjček, naučné pro děti pokles 243, krásné pro děti nárůst 609 a tedy celkem pro děti nárůst o 366 výpůjček. Výpůjčky periodik jsou nižší o 315. Vzhledem ke stěhování a tomu, že knihovny byla celý měsíc zavřená je pokles výpůjček minimální, naopak po otevření nové knihovny jsme zaznamenali nárůst výpůjček i zvýšený zájem o knihovnu a tím i zvýšenou návštěvnost. I jednotlivá čísla odpovídají situaci knihovny - pokles výpůjček beletrie svědčí o omezené možnosti vypůjčit si knihu ke čtení, knihovna byla uzavřena. Naopak nás těší celkový nárůst výpůjček pro děti. Nové prostory přivádějí do knihovny větší počet dětských návštěvníků a nejde jen o návštěvníky internetu. Děti tráví v knihovně volný čas, mají možnost hrát stolní hry, hrát si s hračkami, kreslit a dokonce si zde píší úkoly. Celkově knihovna zaznamenala o 84 více čtenářů a o 1633 vyšší návštěvnost v polické knihovně, naopak v Pěkově i Hlavňově při nepatrném poklesu počtu čtenářů vzrostla návštěvnost.

Celkově tato čísla dokumentují měnící se požadavky na knihovnu. Zaznamenali jsme 2110 virtuálních návštěv našich webových stránek.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší

služby pro čtenáře. V roce 2007 bylo kladně vyřízeno 1 301 rezervací titulů z našeho fondu. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Pozorujeme rostoucí počet těchto virtuálních návštěvníků knihovny.

Knihovna obdržela 286 požadavků od svých čtenářů na MVS. Kladně vyřídila 264 požadavků (část přechází do dalšího roku). Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna buduje pomocnou kartotéku pro zodpovídání dotazů BIS. Excerpuje vytipované časopisy, např. Mladou frontu dnes, Noviny Náchodska, Týden. Vychází z požadavků čtenářů a snaží se zachytit oblast Policka. Dotazů v rámci BIS bylo zodpovězeno 334.


Internet

Návštěvnost internetu je po přestěhování do nových prostor o hodně vyšší. Návštěvníci mají k dispozici 5 počítačů ve vstupní hale a 2 počítače v dětském oddělení. Na počítačích je nainstalován Office 2007. Během půjčovní doby jsou počítače stále obsazeny a museli jsme přistoupit k časové regulaci, kdy jeden návštěvník může využívat počítač pouze ½ hodiny. Počítače jsou přístupné bez poplatků, zpoplatněn je tisk kopií. Virtuální návštěvy webové stránky zjišťujeme prostřednictvím programu counter.cnw.cz. a jde tedy o poměrně přesný údaj.

Elektronické služby

Vlastní www stránky knihoven

Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese www.knihovna-police.cz. Vzhledem ke stěhování knihovny do nových prostor a ke zprovozňování nové výpočetní techniky vývoj stránek stagnoval. Jejich aktualizace a rozvoj informační hodnoty bude úkolem roku 2008.

Služby pro virtuální návštěvníky

Virtuální návštěvy webových stránek knihovny = 2110 (počitadlo na webových stránkách counter.cnw.cz)

Na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz je návštěvníkům přístupný on-line katalog, kde je možné zjistit nejen obsah knižního fondu knihovny, ale i zarezervovat si požadovaný dokument.

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost: 119 celkem

Kulturní

Pro dospělé
 • Černé hodinky

  • 27. 3. Symbolika a realita Hvězdy nad Policí - o historii dávné i nedávné pohovořila paní Mgr. Lydia Baštecká

  • 5. 10. Setkání se spisovatelem Andrejem Štiavnickým

  • 13. 11. Svátek slova - večer poezie místních autorů

  • 4. 12. Netradiční textilní techniky - připravila paní Věra Kopecká

 • 26. -30. 3. Výstava rukodělných prací

 • 12. 4. Polici navštívil pan prezident Václav Klaus, ředitelka knihovny se zúčastnila setkání se zástupci města

 • Červenec - září výstava fotografií Motyle na fotografiach pana Zdeňka Odla ve Swidnické knihovně (instalace 16. 7.)

 • 4. a 5. 9. Živý řetěz ze čtenářů a příznivců knihovny na stěhování knih ze staré knihovny v klášteře do nové v Pellyho domech. Ve středu 5. 9. byl vytvořen český rekord ve „Stěhování knih lidským řetězem". Bylo za 1 hodinu přestěhováno 3268 knih. Řetěz tvořilo 415 lidí na vzdálenost cca 500 m.

 • 5. - 30. 10. Výstava Čachtická paní aneb po stopách Alžběty Báthoryové

 • 12. - 14. 11 Svátek slova pokus o setkání čtenářů s knihovnou, knihou, autory. V jeho rámci proběhlo setkání se žáky 9. tříd (12. 11.), setkání místních autor ů poezie, které bylo zakončeno Černou hodinkou (13. 11.), a burza knih (14. 11.).

 • 4. - 7. 12. Výstava rukodělných prací

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátních akcí Březen - měsíc internetu a Týden knihoven.

 • Pokračovala spolupráce s Miejskou bibliotékou publicznou ve Swidnici (viz výstava Z. Odla, účast na oslavách výročí obou knihoven).

Pro děti

  • 35 besed knihovnického minima (pro ZŠ Police n. Met., Bezděkov n. M., Bukovice, Machov, Suchý Důl)

 • 20 literárních besed dle požadavků učitelů

 • 31. 3. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství - V Polici zaměřeno na: Život v klášterech

  • od září vyhlášen 3. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny 21. - 22. 9 na Podzimní výstavě na sále Pellyho domů. Děti byly slavnostně odměněny 4. 12. Před zahájením výstavy rukodělných prací a staly se jejími prvními návštěvníky.

  • 31 se děti sešly na knihovnických čtvrtcích pro děti - ve čtvrtek od 13 do 17.00 je pro děti připraven program, který je zaměřen na dětskou literaturu a podporu čtenářství s využitím výtvarných a rukodělných technik, hudby, her, soutěží, předčítání atd. Účast dětí - čtenářů knihovny není nijak omezena.

Vzdělávací

Proběhlo školení Internet pro seniory ve spolupráci se Senior klubem Ostaš - celkem 8 lekcí po 4 lekcích (středeční dopoledne) pro 2 skupiny.


Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2007 celkem 15 metodických návštěv, poskytla 43 konzultací a uspořádala 1 aktiv pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V rámci užší spolupráce se podařilo v obecních knihovnách uskutečnit i 8 besed pro děti (1 v České Metuji, 5 v Suchém Dole, 2 ve Velkých Petrovicích), v Machově probíhají v knihovně kurzy anglického a polského jazyka a ve Ždáře se v knihovně uskutečnily 2 výstavy dětských prací. V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2006.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 203 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 16 100,- Kč.


Událost roku:

Rozhodně největší událostí roku pro knihovnu bylo její přestěhování do nových prostor zrekonstruovaných Pellyho domů, kde zároveň sídlí Centrum celoživotního vzdělávání. Celková rekonstrukce těchto domů byla zároveň největší akcí i ve městě.

Pro knihovnu je to zároveň trochu symbolické, protože se po 115 letech vrátila do prostor, kde v září roku 1892 byla založena „Obecní knihovna pro lid, která hojně od obecenstva užívána ku hojnému poučnému čtení jest" (uvedeno v kronice). Snad mohu popřát současné knihovně, ať rozvíjí toto dědictví a naplňuje úkoly knihovny při vzdělávání a kulturním vyžití občanů Police nad Metují.Zpracovala: Věra Plachtová

Datum: 23. 1. 2007