Komentář ke statistice za rok 2008

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.

Velikost obsluhované populace

Knihovna zajišťuje obsluhu pro obyvatele Police nad Metují a pro obec Bukovice, která nemá vlastní knihovna a na základě smlouvy přispívá na nákup knih polické knihovně. Podle údajů Ministerstva vnitra ke dni 2. 1. 2009 měla Police nad Metují 4 321 obyvatel, z toho 625 dětí a obec Bukovice měla 389 obyvatel a z toho 54 dětí.

V polické základní škole je ve školním roce 2008/2008 evidováno 455 žáků. Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují zahrnuje základní školy v Polici n. M. a v Bezděkově, mateřské školy v Bezděkově, České Metuji a ve Velkých Petrovicích. Knihovna zajišťuje besedy pro jednotlivé třídy polické školy i pro školy v obvodě. Jsou to základní škola Bukovice (1. stupeň), Machov (1. a 2. stupeň), Suchý Důl (1. stupeň), Žďár nad Metují (1. stupeň). Také pro mateřské školy v obvodě knihovna pořádá besedy, případně pomáhá knihovnicím v obecních knihovnách s provedením besed v těchto obecních knihovnách.

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2008 činila dotace 1875 tisíc Kč. Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 158 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 77 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 22 tisíc Kč. Knihovna získala i sponzorský dar 2100,- Kč na částečné pokrytí nákladů akce Prolínání - podvečer poezie.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 247 tisíc Kč, z toho 41 tisíc z dotací obcí na nákup výměnného fondu.

Provozní podmínky knihoven

Otevírací doba knihoven

Oddělení pro dospělé: Úterý a čtvrtek: 9 - 17,30 hodin

Oddělení pro děti: Pondělí a pátek: 12 - 17 hodin

Čítárna se studovnou je otevřena vždy souběžně s odd. pro dospělé a pro děti.

To je celkem 27 hodin týdně (standard je 20-25 hod.)

Během celé otevírací doby mohou všichni čtenáři navštívit všechna oddělení. Není striktně rozděleno půjčování v odd. pro dospělé a odd. pro děti. Pouze počítače jsou přístupné pro děti jen v půjčovní době dětského oddělení.

Materiální vybavení, budovy

Knihovna sídlí v 1. patře Pellyho domů na Masarykově nám. 75 v Polici nad Metují. Přístup do knihovny je po schodišti nebo výtahem. Je tak zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní spoluobčany.

Knihovna zahrnuje vstupní halu (19 m2), kde je umístěno 5 počítačů s přístupem na internet a s tiskárnou. V otevřeném prostoru následuje oddělení pro dospělé (97,5 m2) a navazující čítárna (23 m2). Ta je dveřmi oddělena od studovny (35 m2), dále je místnost regionálního oddělení (10 m2), kde má pracoviště také správce počítačové sítě. Ze vstupní haly je dveřmi přístupné dětské oddělení (75 m2). Na oddělení pro dospělé navazuje prostorné skladiště knih a časopisů (94 m2). Knihovníci mají pracovní prostory v místnosti pro zpracování a údržbu fondu (16 m2) a kancelář (20 m2), která zároveň slouží pro výkon regionální funkce, tj. pro setkávání s knihovníky obecních knihoven. Také se zlepšilo sociální zázemí návštěvníků, kterým je přístupný i imobilní WC, a knihovníků, kteří mají k dispozici kuchyňku, sprchu a WC.

V roce 2008 bylo řešeno dovybavení knihovny. Na základě poptávky firma Rus Jaroslav truhlářství zhotovila 8 ks regálů, 3 ks hrabátek a 1 stolek pro malé děti, které čekají na rodiče, na malování v oddělení pro dospělé. Kapacita regálů v knihovně je plně využita a další rezervy jsou už jen v obměně fondu.

Modernizace informační techniky

Knihovna je vybavena 14 počítači (z toho 7 přístupných veřejnosti) a 1 notebookem, který je využíván k revizím knihovního fondu na pobočkách a vesnických knihovnách. Zároveň ho používáme v dětském oddělení spolu s televizí a DVD rekordérem na promítání prezentací a doprovodných obrázků při besedách. Knihovna vlastní dvě tiskárny připojené na výpůjčních pultech k výpůjčnímu modulu, které slouží k tisku potvrzení vypůjčených knih, upomínek, půjčených souborů knih na pobočky a vesnické knihovny. Jedna tiskárna, která slouží zároveň jako kopírka a scanner, je připojena na počítače pro veřejnost. V čítárně mají čtenáři možnost využít kopírku s možností kopírovat až do formátu A3. Barevná inkoustová tiskárna slouží v kanceláři potřebám knihovny (tisk plakátů, zpráv atd.). Současné vybavení knihovny je na velice dobré úrovni.

V pobočce Pěkov jsou 2 počítače připojené k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Oba jsou plně využívány během půjčovní doby a po dohodě s knihovníkem i mimo ní. Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Také zde mají občané možnost telefonické domluvy s dobrovolníkem z Hlavňova a využívat internet i mimo půjčovní dobu knihovny.

V obecních knihovnách je dokončena internetizace vesnických knihoven ve střediskovém obvodu Police nad Metují. O zaškolení knihovníků a případnou pomoc při obsluze internetu se stará náš správce technologií.

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě.

Paní Kateřina Obstová absolvovala ve Studijní vědecké knihovně v Hradci Králové knihovnický kurz s osvědčením o absolvování.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Dvě pracovnice se zúčastnily 13. celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba-tvořivost-hra, která se konala v Pellyho domech a kterou pořádalo Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

Knihovní fond a informační zdroje

Knihovna k 31. 12. 2008 evidovala 39836 svazků dokumentů, na pobočkách celkem 1 381 svazků. Roční přírůstek činil 850 svazků a na pobočkách 102 svazků přírůstek a úbytek 109 svazků. Zde jde o přírůstek darovaných knih a odpis opotřebovaných a ztracených knih po provedené revizi.

Stav knižního fondu
k 31. 12. 2008

Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2007

11417

18561

2038

6772

38788

198

38812

přírůstek 2008

262

408

34

146

850

0

850

úbytek 2008

0

0

0

0

0

0

0

stav 2008

11679

18969

2072

6918

39638

198

39836

Hlavňov

stav k 31. 12. 2007

76

450

0

54

580

0

580

přírůstek 2008

0

1

0

0

1

0

1

úbytek 2008

19

70

0

14

103

0

103

stav 2008

57

381

0

40

478

0

478

Pěkov

stav k 31. 12. 2007

81

598

0

129

808

0

808

přírůstek 2008

2

97

0

0

99

0

0

úbytek 2008

0

3

0

1

4

0

0

stav 2008

83

692

0

128

903

0

903

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2008

11819

20042

2072

7086

41019

198

41217

Knihovna odebírala 160 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 18 a Hlavňov 4 exempláře docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 343 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.

Knihovna pokračovala v revizi knihovního fondu a pomocí brigádníka - studenta knihovnictví Jakuba Pokorného zrevidovala náš střediskový knižní fond určený pro pobočky a obecní knihovny obvodu a tudíž z velké části nacházející se v těchto knihovnách.

Výpůjční, informační a meziknihovní služby

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti a čítárnu se studovnou.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťuje náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu. Na konci roku jsme věnovali velkou pozornost přípravě na novou statistickou evidenci výpůjční činnosti knihoven.

Vývoj výpůjček plně odráží změny v charakteru knihovnických služeb, které čtenáři žádají a které se jim snažíme poskytnout.

Výpůjčky celkově poklesly oproti loňskému roku o 1973 výpůjček. K poklesu došlo v Polici n. M. o 1890 výpůjček, v Pěkově o 18, v Hlavňově bylo o 65 výpůjček více než v roce 2007. V tematickém složení výpůjček je pokles u naučné pro dospělé nárůst 288 výpůjček, u krásné literatury pro dospělé 275 výpůjček, naučné pro děti 379, krásné pro děti 497. Výpůjčky periodik jsou nižší o 1153.

Naproti tomu jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti knihovny a to ve všech směrech. Půjčovny s čítárnou a studovnou navštívilo 10 238 čtenářů (jejich návštěva a uskutečněná výpůjčka prošla výpůjčním systémem v počítačích). Internet využilo 8 646 návštěvníků. Kulturních a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 1 763 dospělých i dětí. Celkem služeb knihovny využilo 20 647 uživatelů.


V Hlavnově i Pěkově je situace vyrovnaná a počty čtenářů i návštěvníků se moc nemění. Roste počet uživatelů internetu, v Hlavnově je vyšší o 67 a v Pěkově o 72.

Celkově tato čísla dokumentují měnící se požadavky na knihovnu. Zaznamenali jsme 2146 virtuálních návštěv našich webových stránek.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší služby pro čtenáře. V roce 2008 bylo kladně vyřízeno 1 508 rezervací titulů z našeho fondu. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Tato služba sice snižuje návštěvnost v knihovně, ale pro čtenáře je velkým ulehčením.

Knihovna obdržela 347(286 v roce 2007) požadavků od svých čtenářů na MVS. Kladně vyřídila 321 (264 v roce 2007) požadavků (část přechází do dalšího roku).

Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna nadále pokračuje v budování kartotéky excerpovaných článků o našem regionu z Náchodského deníku a Mladé fronty dnes. Dotazů v rámci BIS bylo zodpovězeno 248.

Elektronické služby

Vlastní www stránky knihoven

Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese www.knihovna-police.cz. S výměnou správce sítě a vzhledem ke snaze zlepšit aktuální informační služby stránek knihovna chystá nové stránky. Jejich uvedení do provozu chystáme v roce 2009.

V roce 2008 využila Místní knihovna v Suchém Dole možnost využít šablonu z Knihovny města Hradec Králové pro tvorbu webových stránek a na adrese www.knihovnasuchydul.wz.cz najdete informace o této knihovně. Také na aktualizaci těchto stránek bude spolupracovat s knihovnicí J. Térovou náš správce sítě. Využití této šablony chystáme i pro ostatní vesnické knihovny a pro naše dvě pobočky.

Další služby pro virtuální návštěvníky

Pro evidenci virtuálních návštěv webových stránek knihovny využíváme počitadlo na webových stránkách counter.cnw.cz.

Na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz je návštěvníkům přístupný on-line katalog, kde je možné zjistit nejen obsah knižního fondu knihovny, ale i zarezervovat si požadovaný dokument.

Akce pro veřejnost: 146 celkem

 1. Kulturní akce

  12 kulturních akcí pro dospělé - 194 účastníků
  48 kulturních akcí pro děti - 547 účastníků
  12 výstav
Pro dospělé
 • Černé hodinky

  • 1. 4. Rok Bible - beseda s ThDr. Janem Schwarzem

  • 11. 3. Archeologické nálezy v Pellyho domech a počátky osídlení Police nad Metují - přednáška Mgr. Tůmy z Reginálního muzea v Náchodě

  • 8. 4. Beseda o Otakarem Chaloupkou a Janou Divišovou

  • 14. 10. Počátky naší republiky pohledem vojenských spolků současnosti - Mgr. Jan Čížek

  • 11 11. Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou

 • 29. 4. Prolínání - podvečer poezie tří autorů - Věry Kopecké, Kazimiera Burnata a Lam Quang My

 • 13. - 17. 10. Výstava Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň z České Metuje k výročí vzniku republiky

 • Výtvarné dílny- 25. 9. Pletení z papíru s ing. Danou Švecovou a 4. 12. Výroba vánočních ozdob s Mgr. Kateřinou Nekvindovou

 • Exkurze Domu s pečovatelskou službou a Domova důchodců

 • 4. 11. Čtení se Senior klubem Ostaš - společné předčítání - Sigismund Bouška

 • 10. - 30. 11. Výstava Poezie mezi skalami v rámci celostátní akce Den poezie

 • 2. 12. Čtení se Senior klubem Ostaš - společné předčítání - Karel Čapek

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátních akcí Březen - měsíc internetu a Týden knihoven.

 • Pokračovala spolupráce s Miejskou bibliotékou publicznou ve Swidnici (viz společné plánování vzájemných akcí ve spolupráci s CKV Pellyho domy, např. výstava R. Chmiela).
Pro děti
 • 8 besed dle požadavků učitelek mateřských škol
  • 28. 3. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství - zúčastnilo se 25 dětí.

  • 5. 6. Účast na vyhodnocení výtvarné části projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět ve Slatiňanech

  • 18. - 22. 8. Prázdniny v knihovně - týden pro děti s programem - 14 dětí

  • od září vyhlášen 4. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny 25. - 27. 9. na Podzimní výstavě na sále Pellyho domů. Děti byly slavnostně odměněny, ceny (zakoupené z grantu ZO ČZS) byly předány ve školách.

  • 25. 11. Mezinárodní den plyšového medvěda - návštěva 13 dětí ve svidnické knihovně

  • 30 se sešlo celkem 309 dětí na knihovnických čtvrtcích pro děti - ve čtvrtek od 13 do 17.00 je pro děti připraven program, který je zaměřen na dětskou literaturu a podporu čtenářství s využitím výtvarných a rukodělných technik, hudby, her, soutěží, předčítání atd. Účast dětí - čtenářů knihovny není nijak omezena.

 1. Vzdělávací akce 20 vzdělávacích akcí pro dospělé - 111 účastníků

54 vzdělávacích akcí pro děti - 916 účastníků


Pro dospělé

 • Březen -proběhlo školení Internet pro seniory ve spolupráci se Senior klubem Ostaš - celkem 5lekcí.

 • 19. 2. Přednáška o historii knihovnictví v Polici n. M. pro Senior klub Ostaš

 • 7. 5. Setkání knihovnic dětských oddělení okresu Náchod

Pro děti

 • 10 besed knihovnického minima - 153 dětí

 • 32 literárních besed - 578 dětí

 • 12 besed v rámci výstavy k výročí založení republiky - 185 dětí

Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2008 celkem 31 metodických návštěv, poskytla 28 konzultací a uspořádala 2 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V rámci užší spolupráce se podařilo v obecních knihovnách uskutečnit i 13 kulturních a 10 vzdělávacích akcí (v České Metuji 1 besedu pro mateřskou školu a 1 školení základů ovládání počítače, v Machově probíhají v knihovně kurzy anglického a polského jazyka, Suchém Dole se začal scházet čtenářský kroužek, knihovnice uskutečnila besedy pro školu, proběhl kurz základů ovládání počítače a knihovnice ve Velkých Petrovicích uspořádala 6 akcí pro děti, např. výtvarné dílny a besedy pro školku). V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2007.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 343 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 21722,- Kč.

Událost roku - spolupráce s organizacemi a spolky ve městě

Knihovna pokračovala ve velice úspěšné spolupráci s místními školami. V rámci kulturně vzdělávací činnosti navázala bližší spolupráci se Senior klubem Ostaš, s nímž pořádá odpolední společné předčítání z děl klasiků. Tradičně dobrá je spolupráce se základní organizací ČZS a v roce 2008 proběhl už 4. ročník soutěže v aranžování rostlin Kouzlení s květinami. Nově knihovna začala spolupracovat se Spolkem vojenské historie T-S 20 Pláň z České Metuje. V létě při akci pro děti Prázdniny v knihovně děti navštívili vojenský srub a seznámily se s úlohou našeho opevnění v roce 1938. V říjnu se uskutečnila na sále Pellyho domů výstava, v jejímž rámci proběhly besedy se členem tohoto spolku Davidem Vaněčkem pro 11 tříd polické školy a pro ZŠ Suchý Důl.

Vzájemná spolupráce s místními spolky obohacuje činnost knihovny a zároveň přivádí do knihovny nové návštěvníky.

Zpracovala: Věra Plachtová 16. 2. 2008