Komentář ke statistice za rok 2009 + obrazová příloha na konci článku

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.

Velikost obsluhované populace

Knihovna zajišťuje obsluhu pro obyvatele Police nad Metují a pro obec Bukovice, která nemá vlastní knihovna a na základě smlouvy přispívá na nákup knih polické knihovně. Podle údajů matriky města ke dni 1. 1. 2010 měla Police nad Metují 3821 obyvatel, z toho 662 dětí, obec Hlavňov (pobočka knihovny) 116 obyvatel a z toho 31 dětí, obec Pěkov + Hony (pobočka knihovny) 342 obyvatel, z toho 71 dětí. Obec Bukovice měla 389 obyvatel a z toho 54 dětí.

V polické základní škole je ve školním roce 2008/2008 evidováno 450 žáků. Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují zahrnuje základní školy v Polici n. M. a v Bezděkově, mateřské školy v Bezděkově, České Metuji a ve Velkých Petrovicích. Knihovna zajišťuje besedy pro jednotlivé třídy polické školy i pro školy v obvodě. Jsou to základní škola Bukovice (1. stupeň), Machov (1. a 2. stupeň), Suchý Důl (1. stupeň), Žďár nad Metují (1. stupeň). Také pro mateřské školy v obvodě knihovna pořádá besedy, případně pomáhá knihovnicím v obecních knihovnách s provedením besed v těchto obecních knihovnách.

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2009 činila dotace 1808 tisíc Kč. Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 131 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 72 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 22 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 261 tisíc Kč, z toho 8,5 tisíc Kč od obce Bukovice, která nemá obecní knihovnu a 36 tisíc Kč z dotací obcí s obecními knihovnami na nákup výměnného fondu.

Knihovna podala v roce 2009 dvě žádosti o grant. První z programu VISK3 na Přebírání bibliografických a autoritních záznamů do katalogizace pomocí Z39.50 clienta z Národní knihovny Praha a získala částku 8 tisíc Kč, z vlastních prostředků zaplatila 3,9 tisíc Kč. Druhá žádost byla podána v programu Knihovna 21. století na akci Za pověstmi Policka, aneb poznáváme svůj domov. Získali jsme 5 tisíc Kč a z vlastních prostředků uhradili 5,77 tisíc Kč.

Provozní podmínky knihoven

Otevírací doba knihoven

Oddělení pro dospělé: Úterý a čtvrtek: 9 - 17,30 hodin

Oddělení pro děti: Pondělí a pátek: 12 - 17 hodin

Čítárna se studovnou je otevřena vždy souběžně s odd. pro dospělé a pro děti.

To je celkem 27 hodin týdně (standard je 20-25 hod.)

Během celé otevírací doby mohou všichni čtenáři navštívit všechna oddělení. Není striktně rozděleno půjčování v odd. pro dospělé a odd. pro děti. Pouze počítače jsou přístupné pro děti jen v půjčovní době dětského oddělení.

Materiální vybavení, budovy

Knihovna od roku 2007 sídlí v 1. patře Pellyho domů na Masarykově nám. 75 v Polici nad Metují. Přístup do knihovny je po schodišti nebo výtahem. Je tak zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní spoluobčany.

Knihovna zahrnuje vstupní halu (19 m2), kde je umístěno 5 počítačů s přístupem na internet a s tiskárnou. V otevřeném prostoru následuje oddělení pro dospělé (97,5 m2) a navazující čítárna (23 m2). Ta je dveřmi oddělena od studovny (35 m2), dále je místnost regionálního oddělení (10 m2), kde má pracoviště také správce počítačové sítě. Ze vstupní haly je dveřmi přístupné dětské oddělení (75 m2). Na oddělení pro dospělé navazuje prostorné skladiště knih a časopisů (94 m2). Knihovníci mají pracovní prostory v místnosti pro zpracování a údržbu fondu (16 m2) a kancelář (20 m2), která zároveň slouží pro výkon regionální funkce, tj. pro setkávání s knihovníky obecních knihoven. Také se zlepšilo sociální zázemí návštěvníků, kterým je přístupný i imobilní WC, a knihovníků, kteří mají k dispozici kuchyňku, sprchu a WC.

Knihovna zakoupila síťový výstavní systém (3 sítě), aby mohla vystavovat dětské práce v různých prostorách knihovny. Tento systém byl zakoupen v rámci projektu Knihovna 21. století.

Modernizace informační techniky

Knihovna je vybavena 14 počítači (z toho 7 přístupných veřejnosti) a 1 notebookem, který je využíván k revizím knihovního fondu na pobočkách a vesnických knihovnách. Zároveň ho používáme v dětském oddělení spolu s televizí a DVD rekordérem na promítání prezentací a doprovodných obrázků při besedách. Knihovna vlastní dvě tiskárny připojené na výpůjčních pultech k výpůjčnímu modulu, které slouží k tisku potvrzení vypůjčených knih, upomínek, půjčených souborů knih na pobočky a vesnické knihovny. Jedna tiskárna, která slouží zároveň jako kopírka a scanner, je připojena na počítače pro veřejnost. V čítárně mají čtenáři možnost využít kopírku s možností kopírovat až do formátu A3. Barevná inkoustová tiskárna slouží v kanceláři potřebám knihovny (tisk plakátů, zpráv atd.). Současné vybavení knihovny je dostačující.

V pobočce Pěkov jsou 2 počítače připojené k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Oba jsou plně využívány během půjčovní doby a po dohodě s knihovníkem i mimo ní. Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Také zde mají občané možnost telefonické domluvy s dobrovolníkem z Hlavňova a využívat internet i mimo půjčovní dobu knihovny. Bohužel počítače morálně velmi rychle stárnou a vybavení obou poboček se stává zastaralým.

V obecních knihovnách je dokončena internetizace vesnických knihoven ve střediskovém obvodu Police nad Metují. O zaškolení knihovníků a případnou pomoc při obsluze internetu se stará náš správce technologií.

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě. Ředitelka knihovny se účastní podle potřeby i ekonomických školení o nových právních úpravách, týkajících se provozu knihovny jako ekonomického celku - příspěvkové organizace města.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Knihovní fond a informační zdroje

Knihovna k 31. 12. 2009 evidovala 40143 svazků dokumentů, na pobočkách celkem 1 381 svazků. Roční přírůstek činil 854 svazků a úbytek 547 svazků. Na pobočkách nedošlo ke změně fondu.

Stav knižního fondu
k 31. 12. 2009

Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2008

11679

18969

2072

6918

39638

198

39836

přírůstek 2009

276

359

42

177

854

0

854

úbytek 2009

235

271

18

23

547

0

547

stav 2009

11720

19057

2096

7072

39945

198

40143

Hlavňov

stav k 31. 12. 2008

57

381

0

40

478

0

478

přírůstek 2009

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2009

0

0

0

0

0

0

0

stav 2009

57

381

0

40

478

0

478

Pěkov

stav k 31. 12. 2008

83

692

0

128

903

0

903

přírůstek 2009

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2009

0

0

0

0

0

0

0

stav 2009

83

692

0

128

903

0

903

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2009

11860

20130

2096

7240

41326

198

41524
Knihovna odebírala 155 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 16 a Hlavňov 5 exempláře docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 274 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.

Knihovna zakoupila další modul programu CLAVIUS - Z39.50 clienta k přebírání bibliografických a autoritních záznamů do katalogizace z Národní knihovny v Praze. Toto řešení nám umožnilo:

 • zkvalitnit záznamy pro vystavení on-line katalogu na našich webových stránkách i pro záznamy zasílané do SKATu. Zároveň jsme zrychlili katalogizaci nových knih a jejich rychlejší nabídku čtenářům. Ušetřený čas budeme moci věnovat právě individuální práci se čtenářem, vytváření nabídkových bibliografií, zpracovávání jejich dotazů a agendě s rezervováním knih, s MVS.

 • využití jednotných přejímaných záznamu z Národní knihovny nám umožňuje sjednocení záznamů ve slovníku autorit a zároveň při katalogizaci knih a následném vyhledávání knih podle autorů v modulu zpracování knih a ve výpůjčním modulu programu CLAVIUS. Revizi slovníku autorit jsme začali provádět ihned po instalaci modulu i s pomocí brigádníka - studenta knihovnické školy. Tento úkol je dlouhodobý a na sjednocování hesel slovníku autorit průběžně pracujeme.

Výpůjční, informační a meziknihovní služby

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti, čítárnu se studovnou a regionální oddělení.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťoval náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu a také instalaci nového modulu Clavia. Během celého roku jsme věnovali velkou pozornost nové statistické evidenci výpůjční činnosti knihoven v naší knihovně i v knihovnách obvodu. U nás jsme začali využívat elektronický statistický deník, který zpracoval náš správce sítí.

Vývoj výpůjček plně odráží změny v charakteru knihovnických služeb, které čtenáři žádají a které se jim snažíme poskytnout.

Kladně se určitě odráží i nové prostředí knihovny, které je návštěvníkům k dispozici. Velkým kladem v nové knihovně je propojení všech oddělení knihovny, které umožňuje čtenáři návštěvu všech oddělení knihovny s jednou průkazkou. Toho využívají mladé rodiny a během návštěvy půjčí knihy a časopisy pro všechny členy rodiny. Chceme věřit, že toto přináší i zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem při výběru knihy. Zároveň vybavení dětského oddělení hračkami (z darů čtenářů - rodičů) dává prostor k zabavení dítěte a klidnému výběru knihy pro rodiče. Samozřejmě na druhé straně některým čtenářům schází intimita prostředí bývalé knihovny a tím možnost individuálního přístupu knihovnice oddělení pro dospělé či spíše čtenáře ke knihovnici (možnost popovídání si o přečtené knize). V druhé části prostoru knihovny je otevřený přechod z oddělení pro dospělé do čítárny a následně do studovny. Zde si stále více čtenářů z odd. pro dospělé zvyká následně navštívit čítárnu a případně studovnu a přečíst si zde tisk - deníky i časopisy.

V roce 2009 došlo k zastavení mírného poklesu výpůjček minulých let. Výpůjčky celkově vzrostly oproti loňskému roku o 794 výpůjček. K růstu došlo v Polici n. M. o 893 výpůjček, v Pěkově bylo o 129 výpůjček méně a v Hlavňově bylo o 30 výpůjček více než v roce 2008. V Hlavňově je znát nástup kvalifikované knihovnice Jany Jenkové - mírný nárůst výpůjček v posledních letech. Výpůjčky periodik jsou nižší o 1632 (obecný trend i v jiných knihovnách). Ostatní dokumenty jsou CD a DVD, kterých má knihovna ve fondu celkem jen 198. Zájem o ně s množností kvalitnějšího přístupu na internet trvale klesá. Je ovšem pravdou, že knihovna nebuduje systematicky fond těchto médií. V polické knihovně statisticky 1 návštěvník uskutečnil 4,37 výpůjček a 1 registrovaný čtenář (ten, který se přihlásil a má průkazku čtenáře) uskutečnil 49,09 výpůjček.

V Polici půjčovny s čítárnou a studovnou navštívilo 9 649 čtenářů (jejich návštěva a uskutečněná výpůjčka prošla výpůjčním systémem v počítačích). Internet využilo 6 141 návštěvníků, což je pokles proti roku 2008 o 2 505 návštěvníků. Stále více lidí má dostupný internet doma. Také naše technické vybavení stárne. Kulturních a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 1 764 dospělých i dětí. Celkem služeb knihovny využilo 20 726 uživatelů. Zaznamenali jsme 2 146 virtuálních návštěv našich webových stránek.

V Hlavnově i Pěkově je situace vyrovnaná a počty čtenářů i návštěvníků se moc nemění.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší služby pro čtenáře. V roce 2009 bylo kladně vyřízeno 1 835 rezervací titulů z našeho fondu, tj. o 327 více než v roce 2008. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Tato služba sice snižuje návštěvnost v knihovně, ale pro čtenáře je velkým ulehčením.

Knihovna obdržela 393 (347 v roce 2008 a 286 v roce 2007) požadavků od svých čtenářů na MVS - meziknihovní výpůjční službu. Kladně vyřídila 363 (321 v roce 2008 a 264 v roce 2007) požadavků (část přechází do dalšího roku). Nárůst o 107 požadavků, tj. o 37% během dvou let svědčí o rostoucí oblibě této služby. Vyhledávají ji především studenti všech věkových kategorií. Roste počet studentů dálkového studia v produktivním věku v rámci celoživotního vzdělávání obyvatel. Podařilo se nám udržet příspěvek na poštovné za tuto službu na částce 10,- Kč za knihu.

Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna nadále pokračuje v budování kartotéky excerpovaných článků o našem regionu z Náchodského deníku a Mladé fronty dnes.

Elektronické služby

Vlastní www stránky knihoven

Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese www.knihovna-police.cz. V Týdnu knihoven byly spuštěny nové stránky. Jsou založené na redakčním systému Joomla. Snažili jsme se o přehlednost, srozumitelnost stránek a o snadnou orientaci pro běžného uživatele internetu.

Pro evidenci virtuálních návštěv webových stránek knihovny využíváme počitadlo na webových stránkách counter.cnw.cz.

Statistika stupu na internetové stránky v roce 2009

měsíc přístupy MSIE MOZILLA FIREFOX
leden

204

138

1

61

únor

222

144

11

64

březen

235

161

5

67

duben

195

137

4

53

květen

121

72

4

45

červen

166

106

1

54

červenec

147

77

5

60

srpen

133

78

3

49

září

138

73

0

63

říjen

273

98

10

130

listopad

333

151

3

153

prosinec

257

113

8

89

celkem

2424

1348

55

888

měsíční průměr:

202,00

112,33

5,00

74,00Na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz je návštěvníkům přístupný on-line katalog, kde je možné zjistit nejen obsah knižního fondu knihovny, ale i zarezervovat si požadovaný dokument. Čtenáři si již na webové stránky do on-line katalogu našli. O čemž svědčí tabulka návštěvníků on-line služeb knihovny. Také ukazuje možné problémy těchto služeb. Počet vstupů do el. katalogu v dubnu v podrobnější tabulce ukazuje zvýšenou návštěvu ve dvou dnech - pravděpodobně útok hackera:

Měsíc

Vstupy do
elektronického katalogu


Vstupy do
výpůjčního protokolu


Návštěvníci
on-line služeb


leden

145

42

187

únor

119

51

170

březen

147

58

205

duben

1262

46

1308

květen

75

25

100

červen

113

53

166

červenec

89

37

126

srpen

88

47

135

září

98

42

140

říjen

141

63

204

listopad

165

89

254

prosinec

112

65

177

celkem

2554

618

3172Akce pro veřejnost: 128 celkem


 1. Kulturní akce

  14 kulturních akcí pro dospělé - 194 účastníků
  61 kulturních akcí pro děti - 547 účastníků
  6 výstav

Pro dospělé

 • Černé hodinky

  • 2. 4. Čachtická paní - již druhá beseda s Andrejem Štiavnickým

  • 21. 4. Ochutnávka poezie - večer poezie místních básníků

  • 3. 11. Beseda s PhDr. Irenou Jirků, šéfredaktorkou časopisu Sanquis

  • 24.11. Večer humoru z textů Milana Vítka

 • 19. 3. Výtvarná dílna- keramické šperky s Mgr. Helenou Sauerovou

 • 24. 3. Setkání místních autorů poezie - příprava Černé hodinky

 • 26. 3. Tibet - beseda s Petrou Martincovou (v rámci akce Vlajka pro Tibet)

 • 2. 4. - 16. 4. Výstava materiálů o Čachtické paní - připravila Jitka Janečková

 • 8. 6. - 26. 6. Výstava Bratři Čapkové v grafice - 8. 6. V 17 hodin vernisáž a v 18 hodin přednáška Mgr. Aleše Fetterse

 • Společné předčítání se členy Senior klubu Ostaš v zimních měsících 5x

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátní akce Týden knihoven.

Pro děti

 • 5 besed dle požadavků učitelek mateřských škol

 • Největší akcí pro děti byl projekt Za pověstmi Policka, aneb poznáváme svůj domov. Viz událost roku tohoto komentáře.

  • 3. 4. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství u nás na téma Ondřej Sekora - Za mravenci a další havětí na besedu přišli amatérští entomologové Zdeněk Vancl a Jaroslav Seifert - zúčastnilo se 20 dětí.

  • 3. 6. Účast na minisjezdu

  • Během května a června jsme oslovili děti, aby vymyslely jméno pro vrabčáka, který se stane průvodcem událostí v městské kronice, děti ze školní družiny ho po besedách také malovaly. Paní kronikářka si do kroniky vybrala tři nejzdařilejší výkresy a společně jsme z návrhů vybraly jméno Všudybyl.

  • Výstava dětských prací Za pověstmi Policka v prostorách celé knihovny

  • 17. - 21. 8. Prázdniny v knihovně - týden pro děti s programem - Cesta kolem světa - 14 dětí

  • od září vyhlášen 5. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny 24. - 26. 9. na Podzimní zahrádkářské výstavě v Pellyho domech. Návštěvníci hlasováním vybrali nejhezčí dětské práce a ty získaly ceny (zakoupené z prostředků a grantu ZO ČZS), které byly předány ve školách.

  • 32x se sešlo celkem 266 dětí na knihovnických čtvrtcích pro děti. Od října knihovnice dětského oddělení Hana Jenková zavedla v rámci těchto odpolední od 16 hodin čtení pro předškoláky.

 1. Vzdělávací akce

  4 vzdělávacích akcí pro dospělé - 47 účastníků
  41 vzdělávacích akcí pro děti - 711 účastníků

Pro dospělé

 • Duben-květen proběhlo školení Internet pro seniory ve spolupráci se Senior klubem Ostaš - celkem 4 lekce.

Pro děti

 • 11 besed knihovnického minima - 168 dětí

 • 30 literárních besed - 543 dětí

V rámci vzdělávacích besed proběhlo 7 besed věnovaných informačním a komunikačním technologiím - 4x pro dospělé a 3x pro děti. Náš správce ICT spolupracoval s Centrem Pellyho domů na informačních lekcích pro seniory v rámci projektu „Aktivní senioři".

Nejrozsáhlejší akce roku - Projekt Za pověstmi Policka, aneb poznáváme svůj domov

Celý projekt si kladl za cíl zapojit do kulturně vzdělávací práce všechny knihovny obvodu. Knihovnice městské knihovny zpracovaly metodický materiál pro uspořádání besed v pobočkách a místních knihovnách.

 • V obcích proběhly besedy na dané téma: 29. 4. Suchý Důl, 7. 5. páté ročníky ZŠ Police nad Metují, 11. 5. Česká Metuje, 18. 5. Bezděkov n. M., 21. 5. Machov, 26. 5. Pěkov, 27. 5. Žďár n. M., 29. 5. Petrovice, v Hlavňově byla vyhlášena v knihovně soutěž, děti se zúčastnily besed v Suchém Dole a v Polici n. M. Besedy prováděly knihovnice místních knihoven a poboček ve spolupráci s městskými knihovnicemi. Při besedách byla vyhlášena výtvarná soutěž a děti následně malovaly a kreslily ilustrace k pověstem ze svých vesnic.

 • Vzniklé práce byly vystaveny v polické knihovně.

 • V polické knihovně se uskutečnilo setkání dětí - autorů ilustrací k pověstem z Policka. Pobesedovat s dětmi přišla paní Mgr. Alena Křivská, učitelka a vedoucí dětské přílohy sborníku Rodným krajem. Připravila si pro ně povídání o pověstech spojené se soutěží. Společně si prohlédli výtvarné práce, ocenili nejlepší práce.

 • Následně jsme uskutečnili výlet po stopách pověstí s programem: Bischoftein - Skály (Jiráskův román Skály), Stárkov (pověst o Vysokém kameni), k Turovu (pověst o Turovských rytířích).

 • Nakonec jsme do všech zúčastněných knihoven jako odměnu zakoupili společenské hry, které budou moci děti využívat při trávení volného času v knihovně.

 • Již během besed vznikl nápad vybrat nejlepší ilustrace k jednotlivým pověstem a vytisknout stejnojmenný materiál - brožuru, který dáme do všech zúčastněných knihoven. Při práci jsme využívali knihu Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních, kterou sestavila Dr. Eva Koudelková a vydala ji v nakl. BOR. Také jí jsme zaslali tento materiál.

Shrnutí: v rámci projektu jsme zapojili všechny knihovny obvodu (1 městská, 2 pobočky a 6 obecních) do kulturně výchovné činnosti a přispěli k jejich lepšímu vzájemnému poznání. Zlepšila se jejich spolupráce.

Děti jsme motivovali prostřednictvím literatury poznávat prostředí, ve kterém žijí. Dozvěděly se něco nového o svém domově a případně nejbližším okolí. Zároveň jsou děti hrdé na to, že vytvořily materiál, který se stane součástí fondu knihoven. Při společné besedě a výletu se vzájemně poznaly děti ze všech knihoven. V dalším roce už při společných akcích budeme mít na co navázat.


Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2009 celkem 27 metodických návštěv, poskytla 36 konzultací a uspořádala 2 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V obecních knihovnách se podařilo uskutečnit i 22 kulturních a 2 vzdělávací akce:

Bezděkov - beseda o pověstech Policka - 24 dětí

Česká Metuje - beseda o pověstech Policka - 15 dětí

vzdělávací akce - školení základů počítačové gramotnosti - 2 děti

Machov - beseda o pověstech Policka - 27 dětí

vzdělávací akce - kurz angličtiny

Pěkov - beseda o pověstech Policka - 13 dětí

Výstava fotografií „Jak se žilo v Pěkově a na Honech" - na vernisáži bylo 74 lidí a celkem výstavu navštívilo 302 návštěvníků (dokládá kniha návštěv), asi 900 fotografií - většina bude naskenována (již z velké části hotovo) a po úpravě budou k nahlédnutí v počítači návštěvníkům knihovny a v tištěné podobě budou jako příloha pěkovské kroniky.

Suchý Důl - beseda o pověstech Policka - 20 dětí

10 x čtenářský kroužek

beseda pro školní družinu - 15 dětí

výlet pro děti - Čertova skála

Velké Petrovice - beseda o pověstech Policka - 12 dětí

výtvarná dílna k Čarodějnicím 30. 4. (vyrobily čarodějnici a tu pak pálili při společném ohni v obci) - 6 dětí

výlet do Maršovského údolí, šípkovaná - 26 dětí

Žďár nad Metují - beseda o pověstech Policka - 27 dětí


V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2008.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 274 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 22065,- Kč.

Přílohy: Obrazová příloha ke komentáři.

Zpracovala: Věra Plachtová 1. 2. 2010