Komentář ke statistice za rok 2010 + obrazová příloha na konci článku

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Síť veřejných knihoven oblasti

Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.
Velikost obsluhované populace

Knihovna zajišťuje obsluhu pro obyvatele Police nad Metují a pro obec Bukovice, která nemá vlastní knihovna a na základě smlouvy přispívá na nákup knih polické knihovně. Podle údajů matriky města ke dni 1. 1. 2011 mělo město Police nad Metují 4257 obyvatel. Obec Bukovice měla 385 obyvatel.

V polické základní škole je ve školním roce 2008/2008 evidováno 451 žáků. Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují zahrnuje základní školy v Polici n. M. a v Bezděkově, mateřské školy v Bezděkově, České Metuji a ve Velkých Petrovicích. Knihovna zajišťuje besedy pro jednotlivé třídy polické školy i pro školy v obvodě. Jsou to základní škola Bukovice (1. stupeň), Machov (1. a 2. stupeň), Suchý Důl (1. stupeň), Žďár nad Metují (1. stupeň). Také pro mateřské školy v obvodě knihovna pořádá besedy, případně pomáhá knihovnicím v obecních knihovnách s provedením besed v těchto obecních knihovnách.

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2010 činila dotace 1857 tisíc Kč. Z toho činilo 36 tisíc Kč dotaci na nákup knih a společenských her do dětského oddělení z výhry soutěže Obec přátelská rodině. Dalších 30 tisíc Kč získala knihovna od Úřadu práce v Hradci Králové na úhradu nákladů na zaměstnání knihovnice na částečný úvazek pro kulturně výchovnou činnost (paní Zdeňka Talíková).

Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 137 tisíc Kč. Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 77 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 19 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 268,5 tisíc Kč, z toho 8,5 tisíc Kč od obce Bukovice, která nemá obecní knihovnu a 37 tisíc Kč z dotací obcí s obecními knihovnami na nákup výměnného fondu.

Provozní podmínky knihoven

Otevírací doba knihoven

Oddělení pro dospělé: Úterý a čtvrtek: 9 - 17,30 hodin

Oddělení pro děti: Pondělí a pátek: 12 - 17 hodin

Čítárna se studovnou je otevřena vždy souběžně s odd. pro dospělé a pro děti.

To je celkem 27 hodin týdně (standard je 20-25 hod.)

Během celé otevírací doby mohou všichni čtenáři navštívit všechna oddělení. Není striktně rozděleno půjčování v odd. pro dospělé a odd. pro děti. Pouze počítače jsou přístupné pro děti jen v půjčovní době dětského oddělení.


Materiální vybavení, budovy

Knihovna od roku 2007 sídlí v 1. patře Pellyho domů na Masarykově nám. 75 v Polici nad Metují. Přístup do knihovny je po schodišti nebo výtahem. Je tak zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní spoluobčany.

Knihovna zahrnuje vstupní halu (19 m2), kde je umístěno 5 počítačů s přístupem na internet a s tiskárnou. V otevřeném prostoru následuje oddělení pro dospělé (97,5 m2) a navazující čítárna (23 m2). Ta je dveřmi oddělena od studovny (35 m2), dále je místnost regionálního oddělení (10 m2), kde má pracoviště také správce počítačové sítě. Ze vstupní haly je dveřmi přístupné dětské oddělení (75 m2). Na oddělení pro dospělé navazuje prostorné skladiště knih a časopisů (94 m2). Knihovníci mají pracovní prostory v místnosti pro zpracování a údržbu fondu (16 m2) a kancelář (20 m2), která zároveň slouží pro výkon regionální funkce, tj. pro setkávání s knihovníky obecních knihoven. Také se zlepšilo sociální zázemí návštěvníků, kterým je přístupný i imobilní WC, a knihovníků, kteří mají k dispozici kuchyňku, sprchu a WC.

Modernizace informační techniky

Knihovna je vybavena 14 počítači (z toho 7 přístupných veřejnosti) a 1 notebookem, který je využíván k revizím knihovního fondu na pobočkách a vesnických knihovnách. Zároveň ho používáme v dětském oddělení spolu s televizí a DVD rekordérem na promítání prezentací a doprovodných obrázků při besedách. Knihovna vlastní dvě tiskárny připojené na výpůjčních pultech k výpůjčnímu modulu, které slouží k tisku potvrzení vypůjčených knih, upomínek, půjčených souborů knih na pobočky a vesnické knihovny. Jedna tiskárna, která slouží zároveň jako kopírka a scanner, je připojena na počítače pro veřejnost. V čítárně mají čtenáři možnost využít kopírku s možností kopírovat až do formátu A3. Barevná inkoustová tiskárna slouží v kanceláři potřebám knihovny (tisk plakátů, zpráv atd.). Do kanceláře jsme zakoupili laserovou tiskárnu pro zlevnění tisku účetních dokladů (oproti stávající inkoustové tiskárně).

V roce 2010 knihovna zakoupila externí síťový adaptér pro pevný disk na tvorbu záloh programů mimo server. Bohužel u serveru dvakrát došlo o poruše počítače (hardwar), které však byly díky platné záruce ihned opraveny. Knihovna si díky těmto zkušenostem záruku prodloužila o rok. Pro počítače pro veřejnost jsme zakoupili nová sluchátka a program evidence pro internetové kavárny. Internet nadále zůstává pro uživatele zdarma, ovšem knihovnice daleko lépe evidují návštěvníky internetu (už nás nenavštěvuje Vinetou a podobné postavy) a také lépe uhlídáme čas připojení jednotlivých návštěvníků, který je provozním řádem stanoven na 1 hodinu denně a je možno ho po dohodě prodloužit.

V pobočce Pěkov jsou 2 počítače připojené k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Oba jsou plně využívány během půjčovní doby a po dohodě s knihovníkem i mimo ní. Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Také zde mají občané možnost telefonické domluvy s dobrovolníkem z Hlavňova a využívat internet i mimo půjčovní dobu knihovny. Bohužel počítače morálně velmi rychle stárnou a vybavení obou poboček se stává zastaralým.

V obecních knihovnách je dokončena internetizace vesnických knihoven ve střediskovém obvodu Police nad Metují. O zaškolení knihovníků a případnou pomoc při obsluze internetu se stará náš správce IT

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě. Ředitelka knihovny se účastní podle potřeby i ekonomických školení o nových právních úpravách, týkajících se provozu knihovny jako ekonomického celku - příspěvkové organizace města.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Knihovna získala v rámci projektu zapojování sociálně znevýhodněných osob do pracovního poměru na dobu určitou (říjen 2010 - březen 2011) paní Zdenu Talíkovou, která se zaměřila na zajišťování výstav v prostorách Pellyho domů

Knihovní fond a informační zdroje

Stav knižního fondu
k 31. 12. 2010

Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2009

11720

19057

2096

7072

39945

198

40143

přírůstek 2010

276

392

16

160

844

0

844

úbytek 2010

922

2346

254

1102

4624

0

4624

stav 2010

11074

17103

1858

6130

36165

198

36363

Hlavňov

stav k 31. 12. 2009

57

381

0

40

478

0

478

přírůstek 2010

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2010

0

0

0

0

0

0

0

stav 2010

57

381

0

40

478

0

478

Pěkov

stav k 31. 12. 2009

83

692

0

128

903

0

903

přírůstek 2010

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2010

0

0

0

0

0

0

0

stav 2010

83

692

0

128

903

0

903

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2010

11214

18176

1858

6298

37546

198

37744
Knihovna k 31. 12. 2010 evidovala 36363 svazků dokumentů, na pobočkách celkem 1 381 svazků. Roční přírůstek činil 844 svazků a úbytek 4624 svazků. Knihovna dokončila revizi fondu, kterou započala v roce 2007. V rámci této revize byly zrevidovány knihy ze všech oddělení knihovny a střediskový fond, který je částečně rozpůjčen v obecních knihovnách obvodu. Revizí bylo zjištěno a následně odepsáno 3077 nezvěstných svazků. Vysoké číslo ztrát je částečně způsobeno i tím, že došlo také k opravám chyb při ukládání fondu do počítače. Při další revizi by už ztráty neměli být tak vysoké, protože budou odstraněny tyto zmatky. Dále jsme vyřadili řadu zastaralých knih ze střediskového fondu, který je určen pro výměnné fondy do obecních knihoven. Na pobočkách nedošlo ke změně fondu.

Knihovna odebírala 120 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 15 a Hlavňov 4 exempláře docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 252 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce.


Výpůjční, informační a meziknihovní služby

Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti, čítárnu se studovnou a regionální oddělení.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťoval náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu. Během celého roku jsme věnovali velkou pozornost nové statistické evidenci výpůjční činnosti knihoven v naší knihovně i v knihovnách obvodu. U nás využíváme elektronický statistický deník, který zpracoval náš správce sítí.

Vývoj výpůjček plně odráží změny v charakteru knihovnických služeb, které čtenáři žádají a které se jim snažíme poskytnout.

Kladně se určitě odráží i nové prostředí knihovny, které je návštěvníkům k dispozici. Velkým kladem v nové knihovně je propojení všech oddělení knihovny, které umožňuje čtenáři návštěvu všech oddělení knihovny s jednou průkazkou. Toho využívají mladé rodiny a během návštěvy půjčí knihy a časopisy pro všechny členy rodiny. Chceme věřit, že toto přináší i zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem při výběru knihy. Zároveň vybavení dětského oddělení hračkami (z darů čtenářů - rodičů) dává prostor k zabavení dítěte a klidnému výběru knihy pro rodiče. Samozřejmě na druhé straně některým čtenářům schází intimita prostředí bývalé knihovny a tím možnost individuálního přístupu knihovnice oddělení pro dospělé či spíše čtenáře ke knihovnici (možnost popovídání si o přečtené knize). V druhé části prostoru knihovny je otevřený přechod z oddělení pro dospělé do čítárny a následně do studovny. Zde si stále více čtenářů z odd. pro dospělé zvyká následně navštívit čítárnu a případně studovnu a přečíst si zde tisk - deníky i časopisy. Řada z nich přichází jenom samostatně do čítárny, kde tráví odpoledně při čtení tisku. Bohužel se i v naší čítárně odráží celosvětový trend zmenšujícího se zájmu o tištěná periodika. To se projevuje ve výpůjčkách časopisů.

V roce 2010 došlo k mírnému poklesu výpůjček při zhruba stejné návštěvnosti knihovny. Výpůjčky celkově poklesly oproti loňskému roku o 2272 výpůjček, z toho v Polici n. M. o 2240 výpůjček, v Pěkově bylo o 23 výpůjček méně a v Hlavňově o 9 výpůjček méně než v roce 2009. Jediný nárůst je ve výpůjčkách beletrie pro dospělé čtenáře o 839 výpůjček. Výpůjčky periodik jsou nižší o 1839 (obecný trend i v jiných knihovnách viz výše). Ostatní dokumenty jsou CD a DVD, kterých má knihovna ve fondu celkem jen 198. Zájem o ně s množností kvalitnějšího přístupu na internet trvale klesá. Je ovšem pravdou, že knihovna nebuduje systematicky fond těchto médií.

Uskutečněná výpůjčka, která prošla
výpůjčním systémem v počítačích

Počet výpůjček knih

76,92% z celkového počtu

Počet výpůjček periodik

23,02% z celkového počtu

Počet výpůjček ostatních

0,06 % z celkového počtu


V polické knihovně statisticky 1 návštěvník uskutečnil 4,35 výpůjček a 1 registrovaný čtenář (ten, který se přihlásil a má průkazku čtenáře) uskutečnil 48,32 výpůjček za rok.

Počty čtenářů a návštěvnost v roce 2009 a 2010 ukazuje tabulka:

Návštěvnost knihovny v letech 2009 a 2010
(stejná metodika evidence)
návštěvnost
celkem

návštěvnost
půjčoven a studoven

návštěvnost
internetu

návštěvnost
kulturních akcí

návštěvnost
vzdělávacích akcí

on-line
návštěvnost

rok 2010

20775

9386

5784

2271

779

2555

rok 2009

20726

9649

6141

1006

758

3172Z tabulky je patrné, že došlo k poklesu uživatelů internetu, návštěvníků půjčoven a on-line návštěvníků. Vzrostl počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí.

V Hlavnově i Pěkově je situace vyrovnaná a počty čtenářů se moc nemění, návštěvnost mírně klesla.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší služby pro čtenáře. V roce 2010 bylo kladně vyřízeno 1 988 rezervací titulů z našeho fondu, tj. o 153 více než v roce 2009. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Tato služba sice snižuje návštěvnost v knihovně, ale pro čtenáře je velkým ulehčením.

Knihovna obdržela 497 (393 v roce 2009, 347 v roce 2008 a 286 v roce 2007) požadavků od svých čtenářů na MVS - meziknihovní výpůjční službu. Kladně vyřídila 471 (363 požadavkův roce 2009, 321 v roce 2008 a 264 v roce 2007) požadavků (část přechází do dalšího roku). Vyřízení některých požadavků se přenáší do dalšího roku, pokud čekáme na zamluvený titul a samozřejmě požadavky na přelomu roku. Nárůst o 104 požadavků za jeden rok a o 73% během čtyř let svědčí o potřebnosti této služby. Vyhledávají ji především studenti všech věkových kategorií. Roste počet studentů dálkového studia v produktivním věku v rámci celoživotního vzdělávání obyvatel. Podařilo se nám udržet příspěvek na poštovné za tuto službu na částce 10,- Kč za knihu. Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna nadále pokračuje v budování kartotéky excerpovaných článků o našem regionu z Náchodského deníku a Mladé fronty dnes.

Elektronické služby

Vlastní www stránky knihoven

Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese www.knihovna-police.cz. Jsou založené na redakčním systému Joomla. Snažili jsme se o přehlednost, srozumitelnost stránek a o snadnou orientaci pro běžného uživatele internetu. Pomalu se nám daří stránky zaplňovat.

Pro evidenci virtuálních návštěv webových stránek knihovny využíváme počitadlo na webových stránkách counter.cnw.cz.

Na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz je návštěvníkům přístupný on-line katalog, kde je možné zjistit nejen obsah knižního fondu knihovny, ale i zarezervovat si požadovaný dokument. Čtenáři si již na webové stránky do on-line katalogu našli. O čemž svědčí tabulka návštěvníků on-line služeb knihovny.

Měsíc

Počet návštěv
webových stránek

vstupy do
elektronického katalogu

vstupy do
výpůjčního protokolu

Návštěvníci
on-line služeb(vstupy do katalogu + do výpůjčního protokolu)

leden

331

257

88

345

únor

410

197

62

259

březen

385

142

62

204

duben

313

133

48

181

květen

311

106

50

156

červen

243

332

49

381

červenec

366

100

51

151

srpen

331

109

48

157

září

335

142

61

203

říjen

354

117

54

171

listopad

356

154

57

211

prosinec

301

90

46

136

celkem

4036

1879

676

2555Akce pro veřejnost: 118 celkem

 1. Kulturní akce
  15 kulturních akcí pro dospělé - 1194 účastníků
  95 kulturních akcí pro děti - 1077 účastníků

Pro dospělé

 • Černé hodinky

  • 26. 1. Broumovsko v pověstech - beseda s Evou Koudelkovou

  • 04. 3. Doteky múzy - večer poezie Jitky Bonaventurové a Blanky Faltové

  • 13. 4. Víte, jak se dělá humor - druhý večer Milana Vítka spojený se křtem autorových vydaných textů

  • 7. 11. Setkání s plk. JUDr. Michalem Dlouhým, vrchním policejním radou a autorem námětů k Četnickým humoreskám

  • 30.11. V barvách podzimu - večer poezie Věra Kopecké

 • 30. 3. Celonárodní čtení Bible (zúčastnilo se 13 dospělých a 12 dětí)

 • 1. 6. Setkání s Marií Annou Hirschmannovou, autorkou knihy vzpomínek Hansi

 • Společné předčítání se členy Senior klubu Ostaš v zimních měsících 5x

 • 11. 11. a 2. 12. Proběhly dvě výtvarné dílny pro ženy

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátní akce Týden knihoven

 • 8.12. Pracovní setkání s partnery z knihovny ve Swidnici.

 • Výstava didaktických pomůcek pro nejmenší žáky firmy Novadida s ilustracemi akademické malířky Zdeňky Krejčové, jejíž ilustrace doprovázejí řadu dětských knížek

 • Výstavy v rámci cyklu „Žijí mezi námi": Ruční práce, Vánoční výstava ručních prací spojená se soutěží o nejkrásnější ručně dělanou vánoční ozdobu na stromeček

Pro děti

 • 7 besed dle požadavků učitelek mateřských škol

 • 7 besed dle požadavků učitelek základních škol

 • Největší akcí pro děti byl projekt Potulná pohádková země, ke které se naše knihovna Viz událost roku tohoto komentáře.

  • 26. 3. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství u nás na téma skřítci - zúčastnilo se 19 dětí a 2 dospělí.

  • 9. 6. Účast na minisjezdu

  • Výstava dětských prací v rámci projektu Kde končí svět - Jakou barvu má svět v dětském oddělení knihovny

  • 16. - 20. 8. Prázdniny v knihovně - týden pro děti s programem - Ze života skřítků - ve středu byl pro děti uspořádán zájezd do loutkářského muzea do Chrudimi a do Holic do Muzea Dr. Emila Holuba - 21 dětí

  • od září vyhlášen 5. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny 24. - 26. 9. na Podzimní zahrádkářské výstavě v Pellyho domech. Návštěvníci hlasováním vybrali nejhezčí dětské práce a ty získaly ceny (zakoupené z prostředků a grantu ZO ČZS), které byly předány ve školách.

  • 34x se sešlo celkem 348 dětí na knihovnických čtvrtcích pro děti. Od října knihovnice dětského oddělení Hana Jenková zavedla v rámci těchto odpolední od 16 hodin čtení pro předškoláky.

 1. Vzdělávací akce
  42 vzdělávacích akcí pro děti - 779 účastníků

Pro děti

 • 9 besed knihovnického minima - 129 dětí

 • 33 literárních besed - 650 dětí

V rámci vzdělávacích besed proběhly 3 besedy věnované informačním a komunikačním technologiím - o nebezpečí na internetu podle materiálů Saferinternet.


Nejrozsáhlejší akce roku - Projekt Potulná pohádková země

Knihovna se přihlásila do tohoto projektu a v termínu od 15. 3 do 2. 5 do knihovny doputoval soubor loutek Vítězslavy Klimtové. Výstava byla opravdu putovní.

 • Od 19. do 23. dubna zapůjčena do pobočky Pěkov.

 • V obcích proběhly besedy: 14. 4. Dvě besedy pro ZŠ a MŠ Machov - 48 dětí, 26. 4. Tři besedy pro MŠ a ZŠ Suchý Důl - 37 dětí, 28. 4. Jedna beseda pro MŠ Velké Petrovice - 12 dětí.

 • Do polické knihovny za loutkami přijeli ZŠ Žďár - 26 dětí, ZŠ Bezděkov - 21 dětí, MŠ Česká Metuje - 11 dětí a ZŠ Bukovice - 24 dětí.

 • V polické knihovně se uskutečnily 4 besedy pro polické MŠ, 7 besed pro třídy polické ZŠ.

 • 4 besedy proběhly v rámci pracovního vyučování nebo estetiky a dívky v těchto hodinách vyrobily postavy loutek podle své fantazie.

 • Celkem se projektu zúčastnilo 489 dětí při řízených besedách. Další návštěvníci (děti i dospělí) si prohlédli výstavku během půjčovní doby knihovny. Loutky byly vystaveny v dětském oddělení. Podařilo se nám opět zapojit děti ze všech obecních knihoven obvodu. Některé děti po besedě ve školách kreslily a malovaly skřítky podle loutek nebo vlastní podle své fantazie. Výkresy i loutky jsme vystavili v knihovně.

Spolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2009 celkem 25 metodických návštěv, poskytla 26 konzultací a uspořádala 2 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V obecních knihovnách se podařilo uskutečnit i 35 kulturních akcí:

Česká Metuje - beseda pro mateřskou školu

Machov - beseda pro školní družinu

Velké Petrovice - 2 akce pro děti

Suchý Důl - 27 akcí - schází se čtenářský kroužek, besedy pro školu

Pěkov - 4 akce

Kulturní akce - Knihovna Pěkov

V sobotu 13. února pořádala místní knihovna a Pěkovské ženy dětský karneval na ledě. Sešlo se asi dvacet dětí, které se účastnily soutěží a her. Každá maska dostala drobnou cenu a některé masky byly opravdu originální. Zima byla ten den dost „vlezlá" a tak přišel vhod čaj (dospělí mohli přidat rum nebo si objednat svařák) a čerstvě upečené buchty a koláče od p. Mileny Čápové, která ráda a dobře peče. Na závěr obdrželo každé dítě diplom a sušenku za aktivitu při soutěžích.

Ze soboty na neděli (26. a 27.3.) i v naší knihovně proběhla první Noc s Andersenem. Účast devíti dětí, z toho sedm děvčat. Vzhledem k věkovému rozpětí dětí (od předškolačky až po osmačku) musel být přizpůsoben i program. Děti se seznámily se zákulisím místního loutkového divadla, napsaly a na strom Pohádkovník, který sponzorsky věnovalo Zobalovo zahradnictví, zavěsily v ořechových skořápkách svá tajná přání, která se jistě vyplní a do zatavené fólie se všechny i podepsaly (budeme se snažit, aby to na stromku zůstalo). Poslouchaly čtené Krkonošské pohádky, které potom porovnávaly s televizními. Opekly si buřty, bloudily nočním Pěkovem s lucerničkami, pod dohledem listovaly v pěkovské kronice, kde hledaly svá data narození a různé zajímavosti. A následovala soutěž „Znáš české pohádky?". Po knihovně bylo rozmístěno 17 otázek (většinou i s obrázky), děti je musely najít a odpovědět na ně. Po vyhodnocení dostal každý diplom a drobnou cenu. Nechyběly ani informace o Hansi Christianu Andersenovi a na staré promítačce děti shlédly jeho pohádku Křesadlo a posléze i nějaké další pohádky. Za přenocování v knihovně dostal každý účastník druhý den ráno po snídani na památku medaili. Děti byly bezvadné a úžasně spolupracovaly. Jistě během soboty dospávaly, neboť některé šly spát až v půl třetí ráno a v šest už byly zase až moc živé.

Ve dnech 19.4.2010 - 22.4.2010 proběhla v pěkovské knihovně výstava loutek malířky a spisovatelky Vítězslavy Klimtové. Většina návštěvníků se shodla v tom, že skoro v každé domácnosti se nějaký ten skřítek nezbeda, který byl v knihovně k vidění, přece jen zabydlil. Na plné čáře to vyhrál Zášupšák (jinak také Schovávač nebo Uklízeč) a na druhé příčce se umístil Pidizub Mlsal (zvaný též Dopíječ).

V sobotu 4. září 2010 pořádala místní knihovna a Pěkovské ženy na hřišti pod Obšárem „Rozloučení s prázdninami". Kromě cyklistického závodu zručnosti, kterého se ve čtyřech kategoriích účastnily děti od předškoláků až po čtrnáctileté slečny a živého „Člověče, nezlob se", soutěžila i rodinná družstva v různých disciplínách. A to: běh s trakarem, na kterém sedělo dítě (podotýkám, že živé dítě z vlastní rodiny soutěžících) - a že to byl mnohdy běh s větrem o závod, různé kvízové otázky s pohádkovou tématikou, převlékání mimina na čas (skvělá byla přítomná soutěžící babička, která celou dobu s panenkou komunikovala a povzbuzovala, aby mimi v té zimě nezmrzlo), sestavení jízdního kola ze zátek od limonád, výroba večerníčkovské čepice atd.. Zpočátku jsme se trochu obávali, jestli se budou chtít dospělí do soutěží zapojit, ale překvapili nás a byli opravdu úžasní! A kdože? Rodina Krejsova, Therova, Vítkova (ze Suchého Dolu) a rodina Vackova. Nechybělo ani občerstvení - pro děti zdarma a výborné klobásy z místní udírny.

Pěkovská knihovna obdržela od polické knihovny výtisk výborů pověstí, které i naše pěkovské děti obohatily svými ilustracemi (Projekt Za pověstmi Policka aneb poznáváme svůj domov).

Zpracoval knihovník Otakar Pokorný

V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2009. K nárůstu výpůjček došlo v Bezděkově (systematická práce knihovnice, spolupráce se školou), v Suchém Dole (nové prostory po rekonstrukci) a mírně ve Velkých Petrovicích.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 252 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 18945,- Kč.

Přílohy: Obrazová příloha komentáře

Zpracovala: Věra Plachtová 15. 2. 2011