Komentář ke statistice za rok 2011 + obrazová příloha na konci článku

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Komentáře ke statistice

Síť veřejných knihoven oblasti
Knihovna města Police nad Metují má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města - Pěkov a Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáře nad Metují.


Velikost obsluhované populace
Knihovna zajišťuje obsluhu pro obyvatele Police nad Metují a pro obec Bukovice, která nemá vlastní knihovnu a na základě smlouvy přispívá na nákup knih polické knihovně. Podle údajů matriky města ke dni 1. 1. 2012 mělo město Police nad Metují 4379 obyvatel - Police měla 745 dětí a 3055 dospělých, Pěkov + Hony 78 dětí 351 dospělých a Hlavňov 35 dětí a 115 dospělých. Obec Bukovice měla 367 obyvatel.

V polické základní škole je ve školním roce 2011/2012 evidováno 452 žáků. Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují zahrnuje základní školy v Polici n. M. a v Bezděkově, mateřské školy v Bezděkově, České Metuji a ve Velkých Petrovicích. Knihovna zajišťuje besedy pro jednotlivé třídy polické školy i pro školy v obvodě. Jsou to základní škola Bukovice (1. stupeň), Machov (1. a 2. stupeň), Suchý Důl (1. stupeň), Žďár nad Metují (1. stupeň). Také pro mateřské školy v obvodě knihovna pořádá besedy, případně pomáhá knihovnicím v obecních knihovnách s provedením besed v těchto obecních knihovnách.

Finanční zabezpečení

Knihovna pracovala jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a plnila povinnosti, které z toho vyplývají. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují. To jí poskytuje příspěvek na provoz. V roce 2011 činila dotace 1877 tisíc Kč. Dalších 49 tisíc Kč získala knihovna od Úřadu práce v Hradci Králové na úhradu nákladů na zaměstnání knihovnice na částečný úvazek pro kulturně výchovnou činnost (paní Zdeňka Talíková).

Na základě dohod s obecními úřady činila jednorázová dotace na provoz obecních knihoven 130 tisíc Kč. Šest obcí, ve kterých je obecní knihovna, poskytuje dotaci na plat knihovníka a na nákup knihovního fondu (obec Žďár ještě navíc své knihovně předplácí časopis Domov). Obec Bukovice, která nemá vlastní obecní knihovnu, přispívá podle dohody na nákup knih. Vzhledem k jejich napjatému rozpočtu tuto částku na rok 2011 snížili (viz dále).

Výnosy z vlastní hlavní činnosti (tj. za zápisné, upomínky, kopírování, internet, úhrada činností v rámci regionální funkce) činily 79 tisíc Kč, z toho za úhradu činností v rámci regionální funkce bylo 18 tisíc Kč.

Náklady na nákup knihovního fondu činily 239 tisíc Kč, z toho 86,5 tisíc Kč na nákup časopisů a 152,5 tisíc Kč na nákup knih. Na základě smluv s obecními úřady získala knihovna na nákup výměnného fondu od obce Bukovice, která nemá obecní knihovnu a která ponížila svůj příspěvek, jen 4 250,- Kč a od ostatních obcí celkem 36 806,- Kč.

Provozní podmínky knihoven


Otevírací doba knihoven

Oddělení pro dospělé: Úterý a čtvrtek: 9 - 17,30 hodin

Oddělení pro děti: Pondělí a pátek: 12 - 17 hodin

Čítárna se studovnou je otevřena vždy souběžně s odd. pro dospělé a pro děti.

To je celkem 27 hodin týdně (standard je 20-25 hod.)

Během celé otevírací doby mohou všichni čtenáři navštívit všechna oddělení. Není striktně rozděleno půjčování v odd. pro dospělé a odd. pro děti. Pouze počítače jsou přístupné pro děti jen v půjčovní době dětského oddělení.

Materiální vybavení, budovy
Knihovna od roku 2007 sídlí v 1. patře Pellyho domů na Masarykově nám. 75 v Polici nad Metují. Přístup do knihovny je po schodišti nebo výtahem. Je tak zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní spoluobčany.

Knihovna zahrnuje vstupní halu (19 m2), kde je umístěno 5 počítačů s přístupem na internet a s tiskárnou. V otevřeném prostoru následuje oddělení pro dospělé (97,5 m2) a navazující čítárna (23 m2). Ta je dveřmi oddělena od studovny (35 m2), dále je místnost regionálního oddělení (10 m2), kde má pracoviště také správce počítačové sítě. Ze vstupní haly je dveřmi přístupné dětské oddělení (75 m2). Na oddělení pro dospělé navazuje prostorné skladiště knih a časopisů (94 m2). Knihovníci mají pracovní prostory v místnosti pro zpracování a údržbu fondu (16 m2) a kancelář (20 m2), která zároveň slouží pro výkon regionální funkce, tj. pro setkávání s knihovníky obecních knihoven. Návštěvníci mají na chodbě přístupné sociální zařízení včetně WC pro imobilní spoluobčany a knihovníci mají k dispozici kuchyňku, sprchu a WC.

Modernizace informační techniky

Knihovna je vybavena 14 počítači (z toho 7 přístupných veřejnosti) a 1 notebookem, který je využíván k revizím knihovního fondu na pobočkách a vesnických knihovnách. Zároveň ho používáme v dětském oddělení spolu s televizí a DVD rekordérem na promítání prezentací a doprovodných obrázků při besedách. Knihovna vlastní dvě tiskárny připojené na výpůjčních pultech v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti k výpůjčnímu modulu. Slouží k tisku potvrzení vypůjčených knih, upomínek a také půjčených souborů knih na pobočky a vesnické knihovny. Bohužel při tisku vypůjčených knih se čtenáři vytiskne celá stránka A4. To je značně neekonomické. Proto knihovna po poradě s firmou Lanius, dodavatelem knihovnického softwaru, zakoupila tiskárnu Star TSP143. Jedná se o termotransferovou tzv. účtenkovou tiskárnu. Nám se podařilo prostřednictvím místní firmy S.E.K.T. s.r.o. tiskárnu i papírové kotouče zakoupit za ceny podstatně nižší než inzeruje firma Lanius.

Jedna tiskárna, která slouží zároveň jako kopírka a scanner, je připojena na počítače pro veřejnost. V čítárně mají čtenáři možnost využít kopírku s možností kopírovat až do formátu A3. Barevná inkoustová tiskárna slouží v kanceláři potřebám knihovny (tisk plakátů, zpráv atd.). Do kanceláře jsme zakoupili laserovou tiskárnu pro zlevnění tisku účetních dokladů (oproti stávající inkoustové tiskárně). Bohužel pozorujeme soustavný nárůst tisku účetních dokladů.

Hned v prvních dnech roku 2011 knihovna musela zakoupit nový switch pro řízení počítačové sítě. Během roku jsme opět prodloužili záruku serveru (Carepack) a opět se nám to vyplatilo. Koncem roku nám měnili jeden disk a v prvních dnech roku 2012 opět. Díky prodloužené záruce je vždy výměna bez problémů.

Knihovna využívá k připojení k internetu a vedení domény služeb firmy N_Sys s.r.o. Vrchlabí.

V pobočce Pěkov jsou 2 počítače připojené k internetu díky PIK (Projekt internetizace knihoven). Oba jsou plně využívány během půjčovní doby a po dohodě s knihovníkem i mimo ní. Druhá pobočka Hlavňov byla připojena k internetu díky PIK v dubnu r. 2006 (počítač jsme použili z městské knihovny v Polici n. M.). Také zde mají občané možnost telefonické domluvy s dobrovolníkem z Hlavňova a využívat internet i mimo půjčovní dobu knihovny. Bohužel počítače morálně velmi rychle stárnou a vybavení obou poboček se stává zastaralým.

V obecních knihovnách je dokončena internetizace vesnických knihoven ve střediskovém obvodu Police nad Metují. O pomoc při obsluze internetu se stará náš správce technologií.

V roce 2011 proběhla diskuse o připojení knihoven k internetu v rámci PIK. V našem obvodě je takto připojena obecní knihovna v České Metuji, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a naše pobočky v Pěkově a Hlavňově. Po dohodě s obecními úřady jsme vyplnili dotazníky v rámci šetření ministerstva kultury a tyto knihovny jsou dále vedeny v seznamu zájemců o tuto službu. Podle posledních informací bude projekt pokračovat asi dva roky. V knihovně Bezděkov, která byla původně také takto připojena, ale pro poruchu a nedohodu na opravě si zajistila obec připojení v rámci školní budovy sama. Také obce Machov a Žďár n. M. zajistily připojení počítačů ze svých prostředků.

Zaměstnanci


V knihovně pracuje stabilizovaný kolektiv knihovníků. Přesto se v roce 2011 začala chystat změna a pracovnice čítárny se studovnou Ludmila Jirásková se rozhodla odejít do starobního důchodu. Výběr nové knihovnice proběhl na podzim a nová pracovnice nastoupí až od 1. února 2012. Knihovna získala v rámci projektu zapojování sociálně znevýhodněných osob do pracovního poměru na dobu určitou (říjen 2010 - březen 2011) paní Zdenu Talíkovou, která se zaměřila na zajišťování výstav v prostorách Pellyho domů. V rámci projektu byla smlouva s paní Talíkovou prodloužena o dva měsíce do konce května 2011. Mzdové náklady na tuto pracovnici byly plně kryty v rámci zmiňovaného projektu. Tím byl ale také navýšen celoroční průměr evidenčního počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané ve statistickém deníku (ř. 601).

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení, která jsou pro ně pořádána SVK v Hradci králové a Městkou knihovnou v Náchodě. V roce 2011 jsme využili možnosti, kterou nabídla Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, a všichni pracovníci (kromě odcházející L. Jiráskové) se zúčastnili e-lerningového kurzu Knihovnické minimum - 10 modulů v rozsahu 84 hodin. Každý modul byl zakončen testy nebo praktickými úkoly. Cílem e-learningového kurzu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. Určitě absolvování tohoto kurzu bylo přínosné pro všechny zúčastněné. O absolvování všichni obdrželi osvědčení.

Ředitelka knihovny se účastní podle potřeby i ekonomických školení o nových právních úpravách, týkajících se provozu knihovny jako ekonomického celku - příspěvkové organizace města.

Pracovnice dětského oddělení se zúčastňovala pracovních setkání knihovnic dětských oddělení a Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Knihovní fond a informační zdroje


Stav knižního fondu
k 31. 12. 2011


Naučná
lit. pro
dospělé

Krásná
lit. pro
dospělé

Naučná
lit. pro
děti

Krásná
lit. pro
děti

Celkem
knihovní
jednotky

Ostatní
doku-
menty

Celkem

Police

stav k 31. 12. 2010

11074

17103

1858

6130

36165

198

36363

přírůstek 2011

288

405

15

148

856

0

856

úbytek 2011

0

4

0

0

0

0

4

stav 2011

11362

17504

1873

6278

37017

198

37215

Hlavňov

stav k 31. 12. 2010

57

381

0

40

478

0

478

přírůstek 2011

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2011

0

0

0

0

0

0

0

stav 2011

57

381

0

40

478

0

478

Pěkov

stav k 31. 12. 2010

83

692

0

128

903

0

903

přírůstek 2011

0

0

0

0

0

0

0

úbytek 2011

0

0

0

0

0

0

0

stav 2011

83

692

0

128

903

0

903

Police
+ pobočky

stav k 31. 12. 2011

11502

18577

1873

6446

38398

198

38596Knihovna k 31. 12. 2010 evidovala 37 215 svazků dokumentů. Roční přírůstek činil 856 svazků a úbytek 4 svazky. Na pobočkách je celkem 1 381 svazků. Přírůstek knih je srovnatelný s minulými roky. Úbytek je zanedbatelný, je to i vzhledem k revizi fondu v roce předešlém. Na pobočkách nedošlo ke změně fondu.

Knihovna odebírala 116 exemplářů periodik, pobočka Pěkov 13 a Hlavňov 3 exempláře docházejících periodik. Část z nich byla získána levněji z remitend.

Vedle toho knihovna zakoupila a zpracovala pro obecní knihovny 154 svazků z finančních prostředků Městské knihovny Náchod, určených na regionální funkce. V roce 2011 byla krajem snížena částka na regionální funkce a tím i na nákup knih (252 svazků v roce 2010).

Vývoj služeb v roce 2011


Výpůjční, informační a meziknihovní služby


Knihovna má tato oddělení: pro dospělé, pro děti, čítárnu se studovnou a regionální oddělení.

Knihovna využívá automatizovaný knihovnický systém CLAVIUS od táborské firmy Lanius. Ve spolupráci s touto firmou zajišťoval náš správce technologií aktualizaci a nezbytnou údržbu programu. Během celého roku jsme věnovali velkou pozornost statistické evidenci výpůjční činnosti knihoven v naší knihovně i v knihovnách obvodu. U nás využíváme elektronický statistický deník, který zpracoval náš správce sítí. Podařilo se nám zjednodušenou formu elektronického deníku zavést i ve většině obecních knihoven obvodu.

Velkým kladem naší knihovny je propojení všech oddělení knihovny, které umožňuje čtenáři návštěvu všech oddělení knihovny s jednou průkazkou. Toho využívají mladé rodiny a během návštěvy půjčí knihy a časopisy pro všechny členy rodiny. Chceme věřit, že toto přináší i zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem při výběru knihy. Zároveň vybavení dětského oddělení hračkami (z darů čtenářů - rodičů) dává prostor k zabavení dítěte a klidnému výběru knihy pro rodiče. Naší snahou je toto propojení ještě zvýšit. Osvědčila se čtvrteční odpolední setkání knihovnice dětského oddělení s dětmi předškolního a raně školního věku, kdy společně čtou, kreslí a vyrábějí. Těchto setkání se zúčastňují i někteří rodiče.

Samozřejmě na druhé straně některým čtenářům schází při zvýšeném provozu možnost individuálního přístupu knihovnice oddělení pro dospělé či spíše čtenáře ke knihovnici (možnost popovídání si o přečtené knize).

V druhé části prostoru knihovny je otevřený přechod z oddělení pro dospělé do čítárny a následně do studovny. Zde si stále více čtenářů z odd. pro dospělé zvyká následně navštívit čítárnu a případně studovnu a přečíst si zde tisk - deníky i časopisy. Řada z nich přichází jenom samostatně do čítárny, kde tráví odpoledně při čtení tisku. Rok 2011 znamenal v naší knihovně pomalý návrat čtenářů k papírovým časopisům a jejich výpůjčky mírně vzrostly.

V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu výpůjček oproti roku 2010 při zhruba stejné návštěvnosti knihovny.

Počet výpůjček

Rok

Celkový počet
výpůjček

Z toho výpůjčny
naučné literatury

Z toho výpůjčky
krásné literatury

Z toho výpůjčky naučné lit. dětem

Z toho krásné literatury dětem

Z toho periodik

2011

44003

5964

21740

999

4077

11196

2010

42156

5776

21013

1044

2862

10412

2009

44396

6392

20187

1492

4092

12161V polické knihovně statisticky 1 návštěvník uskutečnil 4,39 výpůjček a 1 registrovaný čtenář (ten, který se přihlásil a má průkazku čtenáře) uskutečnil 48,15 výpůjček za rok.

Návštěvnost knihovny v letech 2009, 2010 a 2011 (stejná metodika evidence)návštěvnost
celkem

návštěvnost
půjčoven a studoven

návštěvnost
internetu

návštěvnost kulturních akcí

návštěvnost vzdělávacích akcí

on-line návštěvnost

rok 2011

20380

9708

5254

2418

706

2294

rok 2010

20775

9386

5784

2271

779

2555

rok 2009

20726

9649

6141

1006

758

3172Z tabulek je patrné, že klesá návštěvnost internetu a počet on-line návštěvníků. Návštěvnost půjčoven je celkem stabilní. Rostoucí trend mají výpůjčky krásné literatury pro dospělé. Vzrostl počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí.

V Pěkově se zúročuje soustavná práce knihovníka a celé jeho rodiny, která se aktivně do činnosti knihovny zapojuje. Knihovna se už stala nedílnou součástí kulturního života vesnice, a to odráží i vysoká návštěvnost kulturních akcí pořádaných knihovnou (486 návštěvníků). V Hlavnově naproti tomu trvale klesal zájem o knihovnu, což nás vedlo i k úvahám o zrušení pobočky. Naštěstí se ve spolupráci s osadním výborem podařilo získat pro práci knihovníka mladého muže přímo z Hlavňova, který nastoupí od 1. 1. 2012. Snad znalost místních poměrů a lidí povede ke zlepšení situace pobočky.

Výpůjční systém poskytuje lepší komfort pro obsluhu, a tím umožňuje lepší služby pro čtenáře. V roce 2011 bylo kladně vyřízeno 2 203 rezervací titulů z našeho fondu, tj. o 215 více než v roce 2010 a o 368 více než v roce 2009. Čtenáři mají možnost si sami zarezervovat titul prostřednictvím on-line katalogu na našich webových stránkách a zároveň si sledovat výpůjční lhůty u svých výpůjček. Tato služba sice snižuje návštěvnost v knihovně, ale pro čtenáře je velkým ulehčením. Přesto počet on-line návštěvníků nevzrůstá.

Knihovna obdržela 512 (497v roce 2010, 393 v roce 2009, 347 v roce 2008 a 286 v roce 2007) požadavků od svých čtenářů na MVS - meziknihovní výpůjční službu. Kladně vyřídila 441 (471 požadavků v roce 2010, 363 v roce 2009, 321 v roce 2008 a 264 v roce 2007) požadavků. Vyřízení některých požadavků se přenáší do dalšího roku, pokud čekáme na zamluvený titul a samozřejmě požadavky na přelomu roku. Nárůst požadavků o 79% během pěti let svědčí o potřebnosti této služby. Vyhledávají ji především studenti všech věkových kategorií. Roste počet studentů dálkového studia v produktivním věku v rámci celoživotního vzdělávání obyvatel. Podařilo se nám udržet příspěvek na poštovné za tuto službu na částce 10,- Kč za knihu. Veškeré požadavky jsou vyřizovány elektronicky.

Knihovna nadále pokračuje v budování kartotéky excerpovaných článků o našem regionu z Náchodského deníku a Mladé fronty dnes.

Elektronické služby

Vlastní www stránky knihoven

Knihovna má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese www.knihovna-police.cz. Jsou založené na redakčním systému Joomla. Snažili jsme se o přehlednost, srozumitelnost stránek a o snadnou orientaci pro běžného uživatele internetu. Pomalu se nám daří stránky zaplňovat.

Pro evidenci virtuálních návštěv webových stránek knihovny využíváme počitadlo na webových stránkách counter.cnw.cz.

Na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz je návštěvníkům přístupný on-line katalog, kde je možné zjistit nejen obsah knižního fondu knihovny, ale i zarezervovat si požadovaný dokument. Čtenáři si již na webové stránky a do on-line katalogu cestu našli. V loňském roce naše stránky navštívilo o 899 návštěvníků více než v roce předešlém. Ovšem on-line služeb elektronického katalogu využilo o 261 méně návštěvníků. Při vzrůstu výpůjček lze předpokládat, že v našich podmínkách dávají lidé přednost osobnímu kontaktu. Návštěvnost on-line služeb knihovny sleduje tabulka návštěvníků.

Měsíc

Počet návštěv
webových stránek

vstupy do
elektronického katalogu

vstupy do
výpůjčního protokolu

Návštěvníci
on-line služeb (vstupy do katalogu + do výpůjčního protokolu)

leden

474

184

60

244

únor

379

145

63

208

březen

520

153

78

231

duben

388

134

59

193

květen

350

141

76

217

červen

365

134

85

219

červenec

367

124

56

180

srpen

338

113

55

168

září

453

129

68

197

říjen

487

131

51

182

listopad

444

102

41

143

prosinec

370

84

28

112

celkem

4935

1574

720

2294
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost: (118 celkem)
Kulturní akce:

14 kulturních akcí pro dospělé - 260 účastníků

7 výstav - 911 dospělých a 476 dětských návštěvníků

52 kulturních akcí pro děti - 771 účastníků


Pro dospělé

 • Černé hodinky

  • 7. 4. Jan Tomšíček: "Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole"

  • 13. 12. Eva Koudelková: „Čtení o českém koutku"

 • 5. 3. Meluzína v komíně - setkání s autorkou veršů Lenkou Havlíkovou

 • Společné předčítání se členy Senior klubu Ostaš v zimních měsících 8x

 • 31. 3. a 29. 11. proběhly dvě výtvarné dílny pro ženy

 • knihovna se aktivně zapojila do celostátní akce Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven

 • Výstavy v rámci cyklu „Žijí mezi námi": Vzpomínka na parní mašiny, Staré pohlednice, fotografie Štěpána Landy, Jak si hráli naši rodiče a prarodiče, Sběratelství, Ze světa ochotnických souborů

Pro děti

 • 7 besed dle požadavků učitelek mateřských škol

 • 2 besed pro školní družiny

 • Účast v celostátní soutěži Webovou divočinou

 • 24. 2. Návštěva partnerské knihovny ve Swidnici - setkání s polskou ilustrátorkou Joanou Zagner Kolat

 • 1. 4. Noc s Andersenem - celostátní akce na podporu čtenářství u nás na téma Krteček pana Zděňka Milera - zúčastnilo se 18 dětí a 2 dospělí.

 • 14.5. Skautský Svojsíkův závod - v knihovně bylo jedno stanoviště závodu. Děti zde vyhledávali informace v knihách a na počítači - celkem se zúčastnilo 101 dětí

 • 1. 6. Účast na minisjezdu

 • 16. - 20. 8. Prázdniny v knihovně - týden pro děti s programem - 20 dětí

 • od září vyhlášen 7. ročník soutěže pro děti ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami a výsledky byly vystaveny 22. - 24. 9. na Podzimní zahrádkářské výstavě v Pellyho domech. Návštěvníci hlasováním vybrali nejhezčí dětské práce a ty získaly ceny (zakoupené z prostředků a grantu ZO ČZS), které byly předány ve školách.

 • 4. 10. Beseda o životě v Nepálu v oblasti Malého Himaláje s Horolezcem Jaroslavem Seifertem - v rámci projektu Kde končí svět - Český rok. Děti následně malovaly obrázky o životě u nás v měsíci říjnu. Výstava obrázků proběhne v roce 2012

 • 35x se sešlo celkem 333 dětí na knihovnických čtvrtcích pro děti. Na tato setkání předškoláčků a prvňáčků s předčítáním si zvykají chodit i jejich rodiče a zapojují se do výtvarného tvoření, které je součástí odpoledne.

Vzdělávací akce

27 vzdělávacích akcí pro děti - 706 účastníků

Pro děti

 • 7 besed knihovnického minima - 125 dětí

 • 20 literárních besed - 581 dětíSpolupráce knihoven

Knihovna města Police nad Metují uskutečnila v roce 2011 celkem 18 metodických návštěv, poskytla 36 konzultací a uspořádala 2 aktivy pro knihovny zapojené do střediskového systému. Z toho jeden výjezdní s návštěvou knihoven v Suchém Dole a v Pěkově. V rámci dohod vesnické úřady poskytly úhradu mezd knihovníků a hradily příspěvek na nákup a zpracování knih a časopisů. Časopisy byly nadále zajišťovány prostřednictvím předplatného a z remitend.

V obecních knihovnách se podařilo uskutečnit i 33 kulturních akcí, kterých se celkem zúčastnilo 885 návštěvníků:

Bezděkov - 3 akce pro děti: povídání o Z. Milerovi a malování Krtečka, Velikonoční výstava a Drakiáda (na tu přišlo 80 lidí) - pořádají akce ve spolupráci se školou (celkem 106 návštěvníků)

Česká Metuje - beseda pro mateřskou školu (15 dětí)

Suchý Důl - 23 akcí - schází se čtenářský kroužek, 2 besedy nad kronikou (celkem 258 návštěvníků)

Velké Petrovice - 1 akce pro děti (20 dětí)

Pěkov - 5 akcí - 2 výstavy starých fotografií, turnaj ve stolním tenise, Noc s Andresenem a Drakiáda (celkem 486 návštěvníků)

V porovnání sledovaných statistických ukazatelů, tj. počet čtenářů, návštěvnost a počet výpůjček, jsou výsledky srovnatelné s rokem 2010. K nárůstu výpůjček došlo pouze v Machově, v ostatních knihovnách výpůjčky klesají. Návštěvnost je vyšší v Bezděkově (+254), v Machově (+28), v Suchém Dole (+12), ve Velkých Petrovicích (+124). Výsledky Žďáru nad Metují jsou neporovnatelné s minulým rokem. Bohužel v dubnu došlo k náhlému úmrtí knihovnice. Od června nastoupila knihovnice nová. Přes prázdniny byl omezený provoz, v celé budově se měnila okna. Nová knihovnice si vstřícným přístupem ke čtenářům získává čtenáře a návštěvníky knihovny.

Vedle nákupu knih do výměnného fondu střediska knihovna nakoupila a zpracovala 154 svazků z regionálních prostředků. Za tuto práci a za metodickou pomoc obecním knihovnám v průběhu roku poskytla náchodská městská knihovna z prostředků na regionální činnost finanční úhradu ve výši 18 045,- Kč.

V Polici nad Metují 14. února. 2012
Zpracovala: Věra Plachtová

Příloha: videoprezentace obrazové přílohy